Lịch sử cho thuê Hồ Ayun Hạ NTTS

LỊCH SỬ CHO THUÊ HỒ AYUNH HẠ ĐỂ SXKD NTTS VÀ PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC HỒ AYUN HẠ SAU KHI THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ HỒ CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

I/ LỊCH SỬ CHO THUÊ MẶT NƯỚC HỒ AYUN HẠ ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỪ 1996-2010

        Năm 1996 UBND tỉnh giao mặt nước hồ cho Trạm nghiên cứu thực nghiệm và dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai quản lý, ký hợp đồng cho xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Miền Trung thuê mặt nước hồ nuôi trồng thuỷ sản với thời hạn 15 năm. Với giá cho thuê là 50.000.000đ/năm, tính toán theo Nghị định 112/CP (5kg thóc/ha NTTS hồ chứa thủy lợi)

       Ngày 22/04/2002 uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quyết định số 225/QĐ-UB “V/v giải thể trạm nghiên cứu, thực nghiệm và nuôi trồng thuỷ sản, giao cho công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lai quản lý mặt hồ Ayun Hạ để khai thác, tổ chức liên doanh, liên kết sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản.

       Ngày 15/7/2002 Công ty KTCT thủy lợi Gia Lai và Xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Miền Trung Ký tiếp nối thời gian Hợp đồng Kinh tế số 17/HĐKT về việc cho thuê mặt nước hồ Ayunhạ để sản xuất kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Thời gian thuê là 9 năm (từ 01/01/2002 đến 31/12/2010). Với giá cho thuê là 60.000.000đông/năm, tính toán theo Nghị định 112/CP (5kg thóc/ha NTTS hồ chứa thủy lợi) (Do hội đồng liên sở Tài chính-Nông nghiệp thẩm định giá-Được UBND tỉnh chấp nhận)

       Ngày 06/7/2004 hai bên ký kết phụ lục hợp đồng số 06/PL-HĐ về việc điều chỉnh giá cho thuê mặt nước hồ Ayunhạ để sản xuất kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Điều chỉnh từ 60.000.000đồng lên 68.000.000đồng/năm

       Ngày 07/7/2004 hai bên ký tiếp hợp đồng số 05 /HĐKT ”V/v Thu phí khách hàng và phương tiện của xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản miền Trung ra vào khu du lịch công trình đầu mối thuỷ lợi Ayunhạ”; Với giá thu phí là 5.000.000 đồng/ năm

      Ngày 07 tháng 7 năm 2010 hai bên ký bản thanh lý hợp đồng ấn định thời gian bàn giao mặt nước hồ vào ngày 31/12/2010 làm căn cứ Công ty trình cấp trên tổ chức đấu thầu (chào giá cho thuê mặt nước hồ Ayun hạ để sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản 10 năm tiếp theo (từ năm 2011 đến năm 2020) 

II/ PHƯƠNG ÁN ĐẤU THẦU THUÊ MẶT NƯỚC HỒ AYUN HẠ ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỪ 2011-2020 (10 NĂM)

-Trong Qúi IV/2010 và đầu Qúi I/2011-Công ty đã lập phương án đấu thầu (chào giá cạnh tranh nuôi trồng thủy sản hồ Ayun Hạ), cùng với Sở tài Chính-Nông nghiệp xác định giá khởi điểm (262.500.000đồng/năm), Sở Tài Chính trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu thầu nhưng không được UBND tỉnh chấp thuận (tại văn bản số 675/UBND-TH ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Gia Lai “về việc không tiếp tục cho thuê sử dụng mặt nước hồ Ayun Hạ để nuôi trồng thủy sản” và yêu cầu “Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thanh lý hợp đồng cho thuê mặt nước, chịu trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả toàn bộ diện tích mặt nước hồ Ayun Hạ theo đúng qui định”.

II/ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC THỦY SẢN HỒ AYUN HẠ THỰC HIỆN THEO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH

1/ Phương án 1:

Trong thời gian cho phép (chấp nhận được) yêu cầu Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung thu dọn tài sản đã đầu tư, trả lại mặt bằng, mặt nước hồ Ayun Hạ  cho công ty và rút quân khỏi hồ Ayunh hạ. Có 3 tiểu phương án:

+Không nuôi trồng và khai thác thủy sản, nghiêm cấm khai thác thủy sản dưới mọi hình thức.

+Không nuôi trồng thủy sản, cho dân địa phương sống quanh hồ khai thác thủy sản tự nhiên. Công ty tổ chức bán vé hàng ngày vào hồ khai thác cho các ngư dân, số tiền bán vé thu được chi cho công tác quản lý, bảo vệ và mua bổ sung cá giống thả vào hồ mỗi năm.

+Phối hợp với chính quyền địa phương 6 xã ven hồ (thuộc 3 huyện), tổ chức khai thác thủy sản theo hình thức Cộng đồng (thành lập hiệp hội, hợp tác thủy sản, có qui chế điều lệ, khuyến khích ngư dân đăng ký làm xã viên của hợp tác, tự đầu tư vốn mua cá giống và ngư lưới cụ, phương tiện đánh bắt khác). Công ty hướng dẫn ngư dân thành lập tổ chức này, dưới sự quản lý chuyên ngành về nhà nước của Chi cục Thủy lợi-Thủy sản và Chính quyền địa phương.

Phương án 2

Công ty thành lập xí nghiệp Nuôi trồng và khai thác thủy sản Hồ Ayun Hạ theo mô hình mà xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung đã và đang làm hiện nay. Mua lại tài sản thanh lý của xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền trung hoặc vay vốn tự tư mới từ đầu.

Tự đánh giá: Không khả thi, vì các lý do sau:

+Nguồn vốn đầu tư quá lớn, nếu có đầu tư cũng không có khả năng thu hồi vốn vì nguồn lợi thủy sản trong hồ đã đến lúc cạn kiệt

+Kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản hồ chứa mặt nước lớn chưa có và còn thiếu kinh nghiệm đánh bắt, bảo vệ, bảo quản sản phẩm.

+Thị trường tiêu thụ chưa có.

+Nguồn nhân lực để nuôi trồng và khai thác thủy sản có thể tuyển dụng được nhưng chắc chắn tay nghề non kém và thiếu kinh nghiệm

Phương án 3  (Liên doanh chuyển giao dần công nghệ cho nhau có thời hạn)

Công ty (đơn vị chủ hồ) ký hợp đồng liên doanh hoặc liên kết với xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung cùng nhau khai thác và nuôi trồng thủy sản Hồ Ayun Hạ. Lợi nhuận phân chia (%) phụ thuộc vào sự đầu tư và đóng góp của mỗi bên. Công ty tiếp nhận công nghệ nuôi trồng và khai thác thủy sản dần dần từng năm từ xí nghiệp NTTS Miền Trung, xí nghiệp NTTS Miền Trung có trách nhiệm chuyển giao dần công nghệ cho công ty (có tính phí chuyển giao) trong thời hạn nhiều nhất là 3 năm, xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền trung rút khỏi Hồ Ayun Hạ. Hoặc hai bên trực tiếp gặp nhau thỏa thuận lại để ký tiếp hợp đồng liên doanh nếu xét thấy cần thiết và có lợi cho cả 2 bên.

-Chủ thể Liên doanh: Công ty

-Đơn vị tham gia liên doanh: Xí nghiệp NTTS Miền Trung.

-Thành lập xí nghiệp liên doanh văn phòng đặt tại xí nghiệp Đầu mối – kênh chính Ayun Hạ

Mô hình tổ chức

+Giám đốc liên doanh: công ty

+2 Phó giám đốc liên doanh: (01 xí nghiệp NTTS Miền trung, 01 xí nghiệp Đầu mối – Kênh chính Ayun Hạ)

+ 2 kế toán theo dõi hoạt động của Liên doanh mỗi bên một người.

-Đóng góp vào liên doanh của mỗi bên

* Công ty:

+Mặt nước hồ Ayun Hạ: 3.700ha (diện tích hữu ích bình quân 2.390ha)

+Tàu thủy: 02 cái

+Tàu cứu hộ, cứu nạn, tuần tra: 01 cái

+Trại cá giống Ayun Hạ: 2ha (207 triệu đồng Theo NGTSCĐ)

+Lao động quản lý: 02 (01 phó giám đốc, 01 kế toán)

*Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Miền Trung

+Tài sản cố định: Theo bảng kê tài sản đính kèm.

+Tài sản lưu động, ngư lưới cụ (theo bảng kê tài sản đính kèm)

+Lao động (như định biên hiện nay của xí nghiệp) trong đó lao động công ty gửi đào tạo, tổng số 10 người, trong đó:

@ Khai thác: 2 người

@ Lưới: 2 người

@ Giống: 2 người

@ Vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ: 2 người

@ Tàu thuyền: 2 người

10 lao động này công ty trả BHXH, YT, TN, Xí nghiệp tự trả lương, thưởng theo thỏa thuận (công ty cử lao động biệt phái có thời hạn sang lao động bên xí nghiệp NTTS Miền Trung).

* Đầu tư và phân phối lợi nhuận:

Hai bên trực tiếp tính toán, thỏa thuận bỏ vốn đầu tư và lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ % bỏ vốn đầu tư của mỗi bên. Riêng mặt nước hồ Ayunha không tinh vào nguồn đầu tư mà nghiễm nhiên công ty được hưởng tạm tính mỗi năm 262 triệu đồng, khấu trừ trực tiếp vào doanh thu của liên doanh.

*Phân công trách nhiệm của Liên doanh

+Công ty: Đứng chủ Liên doanh-Đầu tư theo khả năng tự có và tiếp nhận công nghệ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản từ xí nghiệp NTTS Miền Trung

+Xí nghiệp NTTS Miền Trung: Tổ chức sản xuất kinh doanh trong tất cả các khâu từ giống cho đến tiêu thụ sản phẩm, hạch toán hàng tháng, quyết toán tài chính theo năm dưới sự giám sát của kế toán của công ty trong liên doanh,

Không khả thi: Tính chủ động của công ty không cao, bị phụ thuộc nhiều vào đối tác liên doanh, tính trách nhiệm thấp và khả năng thu được sau khi liên doanh kết thúc thấp.

Phương án 4 (Liên doanh, liên kết về tiền và tài sản không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh)

Công ty (đơn vị chủ hồ) ký hợp đồng liên doanh hoặc liên kết với xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung cùng nhau khai thác và nuôi trồng thủy sản Hồ Ayun Hạ. Lợi nhuận phân chia (%) phụ thuộc vào sự đầu tư và đóng góp của mỗi bên, ngoài tiền thủy lợi phí mặt nước hồ Ayunha xí nghiệp nộp cho công ty hàng năm.

* Công ty:

+Mặt nước hồ Ayun Hạ: 3.700ha (diện tích hữu ích bình quân 2.390ha)

+Tàu cứu hộ, cứu nạn, tuần tra: 01 cái

+Trại cá giống Ayun Hạ: 2ha (207 triệu đồng Theo NGTSCĐ)

*Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Miền Trung

+Tài sản cố định: Theo bảng kê tài sản đính kèm.

+Tài sản lưu động, ngư lưới cụ (theo bảng kê tài sản đính kèm)

Đánh giá: Không khả thi vì mô hình liên doanh góp tiền, trách nhiệm dân sự thấp, tính tự chịu trách nhiệm thấp, rủi do cao nên dễ gây mất an toàn cho công trình

Phương án 5: Tự làm có thuê tư vấn kỹ thuật và tài sản-Tối ưu

Căn cứ điều lệ và Qui định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Mã số doanh nghiệp: 5900182143, đăng ký lại lần thứ nhất do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/11/2010. Có nội dung:

“Nghiên cứu ng dng các thành tu khoa hc k thut trong lĩnh vc nuôi trng thu sn. Lp d án và thc hin các chương trình khuyến ngư, hướng dn ph cp k thut, phương pháp sn xut, nuôi trng, đánh bt thu sn nước ngt trên địa bàn toàn tnh; Liên doanh, liên kết nuôi trng thu sn các h cha do công ty qun lý”.

Công ty thành lập xí nghiệp (hoặc đội) Khai thác thủy sản Hồ Ayun Hạ theo mô hình mà xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung đã và đang làm hiện nay. Xí nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ nhưng phụ thuộc, có con dấu riêng, hạch toán độc lập (hoặc xí nghiệp có tư cách pháp nhân không đầy đủ hạch toán phụ thuộc và thực hiện phương án khoán gọn của công ty, quyết toán tài chính theo năm)

Văn phòng đặt tại khu vực đầu mối Ayun Hạ (Nhà vàng)+ 02 trạm trại trực thuộc

+Trạm khai thác thủy sản lòng hồ

+Trạm bảo ôn và chế biến sản phẩm sau tràn xả lũ.

Mục đích:

+Bảo vệ an toàn hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ

+Khai thác tổng hợp nguồn lợi từ hồ chứa trong đó có nguồn lợi thủy sản

+Bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh trật tự và an ninh chính trị trong khu vực, bảo vệ rừng đầu ngu và vùng bán ngập ven hồ,

+Tạo thêm việc làm cho người lao động trong công ty, địa phương và ngư dân cư trú và sinh sống ven hồ.

Yêu cầu:

+Xí nghiệp tự chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo an toàn hồ đập và phải xem an toàn hồ đập là trên hết.

+Không làm ảnh hưởng đến qui trình điều tiết hồ chứa, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật chuyên ngành, ngăn cản dòng chảy hoặc cản trở đến hoạt động du thuyền, du lịch của công ty trên mặt hồ.

+Ưu tiên tuyển dụng ngư dân địa phương sinh sống trên địa bàn 6 xã (3 huyện) ven hồ, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các hợp tác xã khai thác thủy sản. (Đảm bảo mỗi ngư dân đều được sinh hoạt trong một tổ chức, xí nghiệp hoặc HTX, chịu sự chi phối của điều lệ, nội qui, qui chế, qui định của các tổ chức kinh tế) Ngư dân là đồng bào dân tộc địa phương hoạt động bên ngoài tổ chức sinh sống ven hồ được phép đánh bắt cá để ăn nhưng không được bán ra ngoài mà bán cho xí nghiệp,…)

Mô hình tổ chức:

Xí nghiệp có 1 Giám đốc, 1 phó giám đốc phụ trách SXKD, 1 kế toán

+Giám đốc:  Phụ trách chung.

+Phó giám đốc: Phụ trách SXKD và Trực tiếp điều hành các đội sản xuất

Các đội sản xuất và bộ phận trực thuộc gồm có:

+Bộ phận văn phòng (Ban giám đốc, kế toán)

+Đội sản xuất giống, sửa chữa ngư lưới cụ.

+Đội khai thác (đánh bắt)

+Đội tàu thuyền và bảo vệ

+Đội vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn nhân lực

+Tuyển dụng và bổ nhiệm 1 phó giám đốc SXKD

+Tuyển lại số công nhân của xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền Trung có nhu cầu ở lại hồ Ayun Hạ

+Điều chuyển một số công nhân tàu thuyền có kinh nghiệm sông nước và Khai thác thủy sản từ các xí nghiệp thủy nông trực thuộc công ty.

+Tuyển dụng ngư dân là người địa phương sinh sống ven hồ

+Thành lập các hợp tác xã từ 6 xã ven hồ thường xuên ký hợp đồng lao động mùa vụ với xí nghiệp, công ty.

+Ký hợp đồng mùa vụ với các ngư dân đến từ Miền Bắc, Bình định khi cần tập trung khai thác cao điểm.

Tài sản, tài chính

Tài sản

+Tài sản cố định: Mua mới, mua lại hoặc thỏa thuận thuê lại của Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản miền Trung theo thỏa thuận (theo giá thị trường và khấu hao thực tế). Riêng trại cá giống 4,6 ha của công ty xí nghiệp tự đầu tư để hoạt động trở lại.

+Tài sản lưu động: Xí nghiệp tự thuê hoặc tự đầu tư

Tài chính:

Xí nghiệp tự chủ (hoặc thông qua hợp đồng giao khoán với công ty.

Tự chịu trách nhiệm quan hệ với ngành thuế (bắt đầu kê khai và nộp thuế khi xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Miền Trung tuyên bố ngưng hoạt động tại hồ Ayun Hạ)

Kỹ thuật khai thác, nuôi trồng:

Thuê Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Miền trung làm cố vấn chuyển giao công nghệ (mức lương thỏa thuận)trong thời hạn không quá 2 năm.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm

+Bước 1: Ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với xí nghiệp NTTS Miền trung.

+Bước 2: Tự chủ và mở rộng thị trường

+Bước 3: Chế biến sản phẩm sau thu hoạch để cạnh trạnh và chủ động trong tiêu thụ.

Những việc cần làm trước khi thành lập xí nghiệp

+Trình xin chủ trương của UBND tỉnh v/v thành lập xí nghiệp Khai thác thủy sản hồ Ayunh hạ

+Soạn thảo điều lệ tổ chức hoạt động (nếu là xí nghiệp thành viên) hoặc qui chế tổ chứ hoạt động (nếu là xí nghiệp trực thuộc)

+Đăng ký kinh doanh (nếu là xí nghiệp thành viên)

+Khắc dấu

+Đăng báo, công bố hoạt động

Những việc cần làm trước sau khi thành lập xí nghiệp

+Đăng báo công bố hoạt động, khai báo thuế.

+Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh của xí nghiệp năm 2011 và 2012.

+Đánh giá lại tài sản của xí nghiệp nuôi trồng thủy sản miền trung, xác định giá cho thuê tài sản hàng năm theo qui định hiện hành của nhà nước.

+Ký hợp đồng thuê cố vấn, tư vấn chuyển giao công nghệ khai thác với xí nghiệp NTTS Miền Trung

+Ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc hợp đồng cung ứng giống nếu chưa tự sản xuất được.

Mục đích cuối cùng: Bảo vệ công trình an toàn, tạo ra lượng sản phẩm cá tươi trên 200 tấn 1 năm cho tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phấn đấu đem lại nguồn thu cho công ty mỗi năm không dưới 260 triệu đồng./.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s