Trung quốc thông sử

 1. Viễn cổ

01.01 Bàn cổ khai thiên lập địa

01.02 Hoàng đế đánh Xuy Vưu ở Bản tuyền

01.03 Nghiêu Thuấn Thiền Nhượng

 1. Vương triều Hạ

02.01 Cha chết con nối “gia thiên hạ”

02.02 Hạ Kiệt bạo ngược mất lòng dân

 1. Vương triều Thương

03.01 Thương Thang có đức cắt nhắc nô lệ

03.02 Văn vương tìm người hiền gặp Thái Công

03.03 Vua Trụ tự thiêu ở Lộc đài

 1. Tây Chu
 2. 01. Chu công nhả miếng thịt thu phục thiên hạ
 3. 02. Bình dân bạo động đuổi Lệ vương
 4. 03. U vương đốt lửa nhạo chư hầu
 5. Xuân Thu

05.01. Trịnh Trang công không nghe lời Chu thiên tử

05.02. Tào Quệ chủ động kjieeu chiến

05.03. Tề Hoàn Công chín lần họp Chư hầu

05.04. Quản Trọng và Bao Thúc Nha

05.05. Ngu Công tham lợi quên nước

05.06. Năm tấm da dê đổi nhân tài

05.07. Cuộc sống lưu vong của Trọng Nhĩ

05.08. Tấn Văn Công lùi Ba xá

05.09. Đại chiến Tấn Tần ở Hào Sơn

05.10. Sở Trang Vương khiến mọi người khiếp sợ

05.11. Ngũ Tử Tư thề diệt Sở

05.12. Tôn Vũ dùng cung nữ luyện binh

05.13. Câu Tiễn Nằm gai nếm mật

05.14, Phạm Lãi công thành thân thoái

05.15. Yến Tử đi sứ không chịu nhục

05.16. Lão Tử cưỡi trâu xanh từ quan

05.17. Khổng Tử cười trong gian khổ

 1. Chiến Quốc

06.01. Ba nhà phân chia nước Tấn

06.02. Tây Môn Báo trừ mê tín

06.03. Trâu  Kỵ khéo khuyên vua Tề

06.04. Vệ Ưởng dựng cây ở cửa Nam

06.05. Tôn Tẫn Bàng Quyên đấu trí

06.06. Mặc tử phá thang mây giữ thành

06.07. Triệu Vũ Linh Vương “hổ phục kỵ xạ”

06.08. Phùng Noãn khách của Mạnh thường quân

06.09. Cuộc đời gián điệp của Tô Tần

06.10. Trương Nghi chia rẽ liên minh

06.11. Khuất Nguyên yêu nước trẫm mình

06.12. Điền Đan bày trận trâu lửa

06.13. Lạn Tương Như mang ngọc bích về Triệu

06.14. Xúc Long thuyết phục Triệu thái hậu

06.15. Triệu Quát

06.16. Mao Toại bộc lộ tài năng

06.17. Tín Lăng Quân trộm phù cứu Triệu

06.18. Lý Băng xây dựng đập Đô Giang

06.19. Chuyện thần y Biển Thước

06.20. «  Nhà đầu tư » Lã Bất Vy

06.21. Kinh Kha giết vua Tần

 1. Triều Tần

07.01. Đốt sách chôn nho

07.02. Trường Thành Cung điện và Lăng mộ

07.03. Triệu Cao chỉ hươu nói ngựa

07.04. Trần Thắng giương cờ khởi nghĩa

07.05. Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền

07.06. Lưu Bang khởi binh chống Tần

 1. Tây Hán

08.01. Hồng môn yến

08.02. Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới trăng

08.03. Sở Hạng vương tự vẫn ở Ô Giang

08.04. Điền Hoành và 500 tráng sỹ

08.05. Thúc Tôn Thông chế định nghi lễ

08.06. Vua Hung Nô Mạo Đốn Thiền Vu

08.07. Lữ Hậu Lâm triều xưng đế

08.08. Triều Thố

08.09. Uy danh hai tướng quân

08.10. Lý Quảng công lớn khó phong hầu

08.11. Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân

08.12. Trương Khiên đi sứ Tây Vực

08.13. Tô Vũ chăn dê ở Bắc Hải

08.14. Hàn Tín dánh trận Bối Thủy

08.15. Nhà buôn Tăng Hoàng Dương

08.16. Tư Mã Thiên nhẫn nhục viết sử ký

08.17. Họa đồng cốt trong cung

08.18. Hoắc Quang trọng thần của ba triều

08.19. Vương Chiêu quân xuất tái

08.20. Nhà cải cách Vương Mãng thất bại

08.21. Khởi nghĩa lục lâm xích my

08.22. Đại chiến Côn Dương

 1. Đông Hán

09.01. Lưu Tú Nhẫn Nhỏ thành nghiệp lớn

09.02. Lạc dương lệnh không sợ quyền quý

09.03. Ngựa trắng mang kinh phật tới Trung Quốc

09.04. Ban Siêu gác bút ra trận

09.05. Thái Luân cải tiến kỹ thuật làm giấy

09.06. Trương Hoành sáng chế máy ghi động đất

09.07. Tướng quân Lương Ích hống hách 

09.08. Họa đảng cô

09.09. Đại khởi nghĩa Khăn vàng

09.10. Liên hoàn kế Vương Doãn diệt Đổng Trác

09.11. Tào Tháo ép thiên tử lệnh chư hầu

09.12. Trận Quan Độ diệt Viên Thiệu

09.13. Tôn sách chiếm Giang Đông

09.14. Lưu Bị ba lần đến gặp Khổng Minh

09.15. Chu Du hỏa thiêu Xích Bích

 1. Tam Quốc

10.01. Lã Mông áo trắng qua sông

10.02. Lục Tốn đốt trại quân Lưu Bị

10.03. Gia cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch

10.04. Mã Tốc chủ quan để mất Nhai Đình

10.05. Dã tâm của Tư Mã Chiêu

 1. Tây Tấn

11.01. Vương Tuấn dùng lầu thuyền phá Đông Ngô

11.02. Tấn Huệ đế và Gỉa Nam Phong

11.03. Danh sỹ thời Ngụy Tấn

11.04. Thạch Sùng và Vương Khải thi giàu

11.05. Loạn Bát vương

11.06. Lưu Dân Lý Đặc khởi nghĩa

 1. Đông Tấn

12.01. Vương Mã hai nhà cùng cai trị thiên hạ

12.02. Tô Địch tiến đánh Trung nguyên

12.03. Dã tâm của Hoàn Ôn

12.04. Vương Mãng bắt rận bàn chuyện thiên hạ

12.05. Can Bảo viết “sưu thần ký”

12.06. Thư thánh vương hy chi

12.07. Trận Phì Thủy phá tiền Tần

12.08. Cố Khải Chi vẽ chân dung mẹ

12.09.  Đào Uyên Minh vui cảnh điền viên

13.00. Nam Bắc Triều

13.01. Lưu Dụ bày trận vành trăng khuyết

13.02. Nhà phát minh Tổ Xung Chi

13.03. Cải cách của Phùng Thái hậu và Hiếu Văn Đế

13.04. Bộ mặt thật của Lương Vũ Đế

13.05. Bài ca mất nước Hậu đình hòa

14.00. Triều Tùy

14.01. Tùy Văn Đế thống nhất Trung Quốc

14.02. Dương Quảng giết cha đoạt ngôi

14.03. Quân Ngõa cương mở kho phát lương

15.00. Triều Đường

15.01. Lý Uyên nổi dậy

15.02. Sự biến Huyền vũ môn

15.03. Ngụy Trưng nói thẳng can vua

15.04. Tiết nhân Qúy

15.05. Văn Thành công chúa xuất giá tới Tây Tạng

15.06. Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh

15.07. Võ Tắc Thiên xưng đế

15.08. Quan lại tàn ác hoành hành

15.09. Thiền tông Lục tổ Huệ Năng

15.10. Đường Minh Hoàng và Dương Qúy Phi

15.11. Lý Lâm Phủ miệng mật lòng gươm

15.12. Giám Chân vượt biển tới Phù Tang

15.13. Nhà thơ Lý Bạch

15.14. Đỗ Phủ chép sử bằng thơ

15.15. An Lộc Sơn che dấu mưu gian

15.16. Trương Tuần giữ thành Tuy Dương

15.17. Anh em họ Nhan giương cao cờ nghĩa

15.18. Lý Quang Bật đại phá Sử Tư Minh

15.19. Quach Tử  Nghi một mình lui quân Hồi Hột

15.20. Lý Tố đêm tối hạ Thái Châu

15.21. Bốn mươi năm Ngưu Lý Đảng Tranh

16.00. Ngũ đại thập quốc

16.01. Chu Toàn Trung giết hoạn quan

16.02. Lý Tôn Úc mê kép hát

16.03. Da Luật A Bảo Cơ kiến lập nước Liêu

16.04. “Nhi Hoàng Đế” Thạch Kính Đường

16.05. Phùng Đạo Ông phỗng thời loạn

16.06. Lý Hậu chủ với những bài từ nổi tiếng

17.00. Tống – Liêu – Kim – Tây Hạ

17.01. Triệu Khuông Dận “Trần Kiều Binh Biến”

17.02. Thái tổ “Bôi tửu giải binh quyền”

17.03. Tiêu Yên Yên thông minh tài giỏi

17.04. Quân Tống thua trận ở sông Cao Lương

17.05. Dương gia tướng Son sắt lòng trung

17.06. Lữ Đoan đại sự bất hồ đồ

17.07. Những bước thăng trầm của Khấu Chuẩn

17.8. Lý Nguyên Hạo kiến lập Tây Hạ

17.09. Bao Chửng thiết diện vô tư

17.10. Phạm Trọng Yêm lo việc thiên hạ

17.11. Địch Thanh không ngại xuất thân thấp kém

17.12. Tất Thăng phát minh cách in bằng chữ rời

17.13. Giấc mơ quốc phú binh cường của Vương An Thạch

17.14. Tư Mã Quang viết Tư Trị Thông giám

17.15. Liễu Vĩnh Phụng chỉ điền từ

17.16. “ạc Thiên tài tử”Tô Đông Pha

17.17. “Kỳ Nam Từ” A Cốt Đả chống Liêu

17.18. Phong trào Thái học ở Đông kinh

17.19. Thân phận tù binh của hai vua

17.20. Tông Trạch ba lần Cất tiếng “vượt sông”

17.21. Quân Kim bị vây ở Hoàng Thiên Đãng

17.22. Nhạc Phi đánh trận núi Ái Hoa

17.23. Án  oan Mạc Tu Hữu

17.24. Trận Thái Thạch lấy ít thắng nhiều

17.25. Cắng cổ nam nhi nhất phóng ông

17.26. « Kim Qua thiết mã » thân khí tật

17.27. Chu Hy truyền dạy Lý học

17.28. Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ

17.29. Cuộc bắc phạt của Hàn Thác Trụ

17.30. Da Luật Sở Tài Dĩ nho trị quốc

17.31. Giả tự đạo làm ra vẻ thái bình

17.32. Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Ca tranh ngôi

17.33. Thảm bại ở Tương Phàn

17.34. Cuộc dời chinh chiến của Văn Thiên Tường

17.35. Trương Thế Kiệt tử thủ ở Nhai Sơn

18.00. Triều Nguyên

18.01. Vó ngựa Mông Cổ chinh phạt khắp Á, Âu

18.02. Đại nguyên đế Sư Bát Tư Ba

18.03. Mac Cô Pô Lô

18.04. Thư Họa gia Triệu Mạnh Phủ

18.05. Quan Hán Khanh và vở kịch “Đậu Nga Oan”

18.06. Thạch nhân nhất xuất thiên hạ phản

19.00. Triều Minh

19.01. ‘Hòa Thượng ăn mày’ Chu Nguyên Chương

19.02. Minh Thái Tổ nghiêm trị tham quan

19.03. Hai vụ án Hồ, Lam

19.04. Chu Đệ giả điên cướp ngôi

19.05. Trịnh Hòa bảy lần vượt biển

19.06. Thảm bại ở Thổ Mộc

19.07. Bi kịch của trung thần Vu Khiêm

19.08. Dương Kế Thịnh liều chết vạch tội Nghiêm Tung

19.09. Hải Thụy mua sẵn quan tài

19.10. Nhà cải cách Trương Cư Chính

19.11. Thích Kế Quang xua đuổi giặc lùn

19.12. Lý Thời Trân bổ sung bản thảo

19.13. Vụ án bị lãng quên

19.14. Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền

19.15. Lợi Mã Đậu truyền giáo ở Trung Hoa

19.16. Phùng Mộng Long nhà văn thông tục

19.17. Nỗ Nhĩ Cáp Xích túc trí đa mưu

19.18. Lý Tự Thành khởi sự ở Thiểm Bắc

19.19. Trương Hiến Trung kỳ tập Chương Dương

19.20. Ngô Tam Quế cầu cứu quân Thanh

20.00. Triều Thanh

20.01. Sử Khả Pháp tử thủ Dương Châu

20.02. Hạ Hoàn Thuần Mắng nhiếc Hồng Thừa Trù

20.03. Trịnh Thành Công thu phục Đài Loan

20.04. Vua Trẻ Khang Hy trừ Ngao Bái

20.05. Khang Hy bình định “Tam hưu chi loạn”

20.06. Bảo vệ biên giới phía Bắc

20.07. Khang Hy ba lần đánh Cát Nhĩ Đan

20.08. Nhà toán học thiên văn học Mai Văn Đỉnh

20.09. Cuộc tranh giành ngôi báu

20.10. Văn tự ngục thời Ung Chính

20.11. Chế độ Kiêm Bình xiết Thiêm

20.12. Tào Tuyết Cần viết Hồng Lâu Mộng

20.13. Càn Long tiếp sứ thần Anh Quốc

20.14. Kỷ Hiểu Lam và “tứ khố toàn thư”

20.15. Đại khởi nghĩa Bạch Liên giáo

20.16. Tham quan Hòa Thân

20.17. Lâm Tắc Từ 

20.18. Trần Hóa Thành quyết chiến ở Ngô Tùng

20.19. Hồng Tú Toàn và khởi nghĩa Kim Điền

20.20. Thạch Đạt Khai thất bại ở sông Đại Độ

20.21. Liên quân Anh – Pháp hỏa thiêu Viên Minh Viên

20.22. Tây Thái hậu “Thùy liêm thính chính”

20.23. Nghi vấn quanh “Lý Tú Thành Tự thuật”

20.24. Tăng Quốc Phiên “Trung Hưng Chi Thần”

20.25. Tả Tông Đường thu phục Tân Cương

20.26. Đại thắng ở Trấn Nam Quan

20.27. Đại chiến Trung – Nhật ở Hoàng Hải

20.28. Lý Hồng Chương đàm phán ở Nhật

20.29. Phong trào kháng Nhật ở Đài Loan

20.30, Viên Thế Khải

20.31. Khang Hữu Vi biến pháp

20.32. Nghiêm Phục phiên dịch “Thiên Diễn Luận”

20.33. Liên quân tám nước tiến công Bắc Kinh

20.34. Tôn Trung Sơn gặp nguy ở Luân Đôn

20.35. “Giám Hồ nữ hiệp” Thu Cẩn

20.36. Uông Tinh Vệ giết Tải Phong

20.37. 72 liệt sỹ Hoàng Hoa Cương

20.38. Khởi nghĩa Vũ Xương

21.00. Trung hoa Dân quốc

21.01. Đạo tặc Viên Thế Khải

21.02. Cái chết của Tống giáo nhân

21.03. Trương Huân và màn kịch khôi phục ngai vàng

21.04. Phong trào yêu nước “Ngũ Tứ Vận Động”

21.05. Sự ra đời của Đảng cộng sản Trung Quốc

21.06. Phùng Ngọc Tường bức cung

21.07. Quốc Cộng hợp tác bắc phạt

21.08. Bát Nhất và khởi nghĩa Nam Xương

21.09. Hội quân ở Tĩnh Cương Sơn

21.10. Trương Học Lương đổi cờ ở Đông Bắc

21.11. Sự  biến 18 tháng 9

21.12. Bốn lần vượt Xích Thủy

21.13. Sự biến Tây An

21.14. Sự biến Lư Câu Kiều

21.15. “Tám trăm tráng sỹ” giữ nhà kho Tứ Hành

21.16. Cuộc chiến đấu ở Bình Hình Quan

21.17. Quân Nhật đại thảm sát ở Nam Kinh

21.18. Cái chết của Hàn Phục Củ

21.19. Trương Tự Trung xả thân vì nước

21.20. Trương Quốc Đào kẻ đầu hàng

21.21. Đới Lạp

21.22. Đới An Lan chống Nhật ở Miến Điện

21.23. Danh tướng Chi Hoa bỏ mạng

21.24. Ngày cuối của nữ điệp viên Xuyên Đảo Phương Tử

21.25. Trận chiến ở Thiểm Bắc

21.26. Thẳng tiến Đại Biệt Sơn

21.27. Đại quân vũ bão vượt Trường Giang

21.28. Nhân dân Trung quốc đã vùng lên

Kịch bản Lễ Kỷ niệm 45 năm xa trường và gặp mặt bạn đồng học của cựu học sinh cấp 3 Vĩnh lộc khoá XI (1971-1974)

KỊCH BẢN

Lễ Kỷ niệm 45 năm  đồng học của cựu học sinh cấp 3 Vĩnh lộc khoá XI (1971-1974)

– Thời gian: Từ 8h00 đến 14h00, ngày 11 tháng 8 năm 2019.

– Địa điểm:  Hội trường trường THPT Vĩnh Lộc

– Đơn vị thực hiện: Ban Liên lạc lâm thời Cựu học sinh khoá XI trường cấp 3 Vĩnh Lộc

Dẫn chương trình:

MC Nam – MC Nữ

——————–

– Trong khoảng thời gian chờ đợi từ 8h00 đến 8h30’ quý khách, thầy cô và các bạn cựu học sinh đồng học xem tư liệu, ca nhạc, hình ảnh về học sinh, thầy trò, Mái trường, danh thắng quê hương Vĩnh Lộc Thanh Hoá và đất nước Việt Nam; Tham dự Các tiết mục văn nghệ của các lớp A, B, C, D chào mừng ngày hội ngộ của các ca sỹ nghiệp dư đến từ mọi miền đất nước;

1/ Ổn định tổ chức, thông qua chương trình làm việc.

(Khi bắt đầu chạy chương trình, hai MC đứng từ phía dưới của 2 bên cánh gà sân khấu đi lên. MC Nam đi từ bên phải, MC Nữ đi từ bên trái, gặp nhau tại chính giữa sân khấu)

          MC Nữ: Xin nồng nhiệt chào đón các vị khách quý, các thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh đồng học cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI (1971-1974) đã về dự Lễ kỷ niệm 45 năm xa trường do ban liên lạc Lâm thời của 4 lớp (A-B-C-D) triệu tập và tổ chức (vỗ tay);

          MC Nam:  Lời đầu tiên xin gửi tới quý vị khách quý, quý thầy cô giáo, các bạn lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất (vỗ tay).

          MC Nữ -Hiện nay chuẩn bị đến giờ khai mạc buổi lễ, trân trọng kính mời toàn thể khán phòng ổn định tổ chức để chương trình được bắt đầu.

Thay mặt Ban tổ chức chúng tôi xin phép được thông qua chương trình buổi lễ kỷ niệm 45 năm ngày xa trường của các cựu học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI (1971-1974)

MC dẫn Thời gian Nội dung chương trình Người phụ trách
MC Nữ 8h00 đến 8h30’ +Đón tiếp Khách (Khách ở xa đón tiếp chiều ngày 10/8/2019 tại khách sạn……..), chương trình văn nghệ tự biên tự diễn do ban tổ chức điều hành; Ban Liên lạc +  Ban Tổ chức
8h30 đến 9h30’ +Chương trình văn nghệ và xem phim, nghe nhạc,  tư liệu về hoạt động giáo dục của khoá 1971-1974 và trường cấp 3 Vĩnh Lộc; MC – Ca sỹ – Cựu học sinh có năng khiếu;
MC Nam 9h30 đến 10h00 +Mặc niệm những người đã khuất-
+Diễn văn Khai mạc+Thay mặt ban liên lạc Điểm lại tình hình hoạt động, thành tích đạt được của cựu học sinh khoá 1971-1974 sau 45 năm xa trường (1974-2018);+Phát biểu của đại diện Trường THPT cấp 3 Vĩnh Lộc; Phát biểu đáp từ của BLL;
MC, ban tổ chức (các lớp trưởng) – Ban Liên lạc lâm thời; Hiệu trưởng cấp 3 Vĩnh Lộc
10h00 đến 10h30’ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban liên lạc Lâm thời TM BLL (Sơn)
MC Nữ 10h30 đến 11h00 Thông qua một số công việc của ban liên lạc lâm thời cần triển khai ngay Ban Tổ chức & Ban Liên lạc Lâm Thời
11h00 đến 12h00 +Phát biểu của cựu Đại diện trường cấp 3 Vĩnh Lộc thời 71-74; Phát biểu đáp từ của Ban Liên Lạc;

+Lễ trao quà tri ân cho Thầy cô giáo

 BGH Nhà trường ;

Ban liên lạc Trao quà,

MC Nam 12h00 đến 13h00 +Phát biểu cảm tưởng của các khách mời và các cựu học sinh;

+Chụp ảnh và ghi hình lưu niệm, (Tất cả, với trường, với lớp, nhóm bạn, từng tổ trong lớp và theo sở thích của từng nhóm)

 Ban Tổ chức & Ban Liên lạc
13h00 đến 14h và…chiều +Lời cảm ơn và diễn văn bế mạc buổi Lễ;

+Dùng cơm thân mật, tâm sự  và giao lưu văn hoá-văn nghệ;

Ban Tổ chức & Ban Liên lạc

2/ Văn nghệ chào mừng:

          MC Nữ: Đến với tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm ngày xa trường (1974-2019) và Gặp mặt hội ngộ các cựu học sinh khoá XI (1971-1974) -Trân trọng kính mời các vị khách quý và các bạn theo dõi màn hợp ca nam nữ, với ca khúc: MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA của các danh ca Nam nữ lớp B và C

(Ca sỹ đi từ 2 phía cánh gà sân khấu ra chính giữa sân khấu, nam một bên và nữ một bên).

3/ Tuyên bố lý do, giới thiệu khách quý: (2 MC cùng bước ra sân khấu, đứng ở chính giữa sân khấu không được đứng ở bục phát biểu)

       MC Nam -Kính thưa các vị khách quý, quý thầy cô, các bạn cựu học sinh!

      45 năm, một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết lên lịch sử,  nhưng là quãng đường đi dài so với một đời người, đánh dấu nhiều mốc son trưởng thành của lớp học sinh khoá XI (1971-1974) và đồng thời là một điểm nhấn đậm nét về tình đồng học của những con người đã và đang làm việc gắn bó với tất các lĩnh vực của Bộ, ngành và các tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, công nghệ thông tin giúp cho chúng ta gần nhau hơn, thế nhưng sự gần nhau đó thuộc về thế giới ảo, làm sao sánh được buổi họp mặt hôm nay, khi chúng ta tay trong tay, nhìn nhau cười, nói vui đùa như cái thuở mộng mơ ngày xưa vui chơi dưới mái trường thân thương và yêu dấu;

          MC Nữ: 4 lớp học sinh (A, B, C, D) khoá XI (1971-1974), sau khi rời khỏi mái trường Cấp 3 Vĩnh Lộc thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè, dù ở bất cứ đâu, trong tỉnh Thanh Hoá hay tỉnh ngoài, nước Việt Nam hay nước ngoài, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn đau đáu nhớ về trường xưa, nhớ thầy cô và bạn bè cũ. Nhiều người đã miệt mài trong những cuộc hành trình tìm lại thầy xưa, bạn cũ. Và thật diệu kỳ, như thể trong mơ, hôm nay, chúng ta đã tìm thấy nhau, đã được gặp lại nhau, ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự.

          MC Nam: Xin hãy dành một tràng pháo tay để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã tình nguyện vào Ban liên lạc lâm thời, những cơ quan hữu trách đã nhiệt tình tạo điều kiện cho Gia đình cựu học sinh cấp ba khoá XI có được ngày vui hội ngộ hôm nay.

          MC Nữ : Kính thưa quý vị!

          Đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp 5 năm chúng ta đừng quên họp lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa; Bạn học cũ, đã lâu không gặp! Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình, sự nghiệp. Hay bạn đang cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Rất có thể hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau. Và tính cách chúng ta cũng có đôi chỗ khác biệt (non sông dễ đổi, bản tính khó dời). Nhưng cho dù thế nào, thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi.

          Trong dân gian có câu:

Rượu, đàn, bạn cũ đều hay

Gặp bạn đồng học là may một đời

MC Nam -Kính thưa quý vị và các bạn

Đến Dự và chia vui niềm vui lớn với tập thể cựu học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý.

          MC Nữ – Nhìn Về phía khách mời:

                                            – Xin trân trọng giới thiệu

Thầy:  …………………… – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

MC Nam  – Thầy:

MC Nữ –Thầy

MC Nam  – Cô:

MC Nữ –Thầy

MC Nam  – Thầy

MC Nữ:- Cô

MC Nam – Cô:

……………………………………………………………..

MC Nữ – Cùng trên 150 cựu Học sinh từ khắp mọi miền đất nước cùng về với buổi hội ngộ hôm nay.

MC Nam  – Và đặc biệt là sự hiện diện của Ban Liên lạc lâm thời cựu học sinh khoá XI (1971-1974) trường cấp 3 Vĩnh Lộc Thanh Hoá;

                               Xin nhiệt liệt chào mừng.

MC Nữ –Về phía Ban Liên lạc lâm thời cựu học sinh khoá XI (1971-1974) trường cấp 3 Vĩnh Lộc Thanh Hoá; Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu:

          1-  Ông:  Trịnh Văn Sơn (Lớp B), Trưởng Ban Liên Lạc Lâm thời

MC Nam  

         2- Ông:  Nguyễn Tiến Cương (Lớp B) :  Phó Ban Liên lạc lâm thời

MC Nữ

         3- Ông: Đinh Gia Quẩy (Lớp A), Phó Ban Liên Lạc Lâm thời

MC Nam

4-    Ông: Mai Ngọc Vinh (Lớp C), Phó Ban Liên lạc lâm thời

MC Nữ

         5- Ông: Lê Văn Long (Lớp D), Phó Ban Liên Lạc Lâm thời

MC Nam

6- Bà: Đinh Thị Thao (Lớp A): Ban viên

MC Nữ

         7- Ông: Đặng Chinh Khang (Lớp D), Ban viên

MC Nam

8- Ông: Vũ Văn Đỉnh (Lớp C): Ban viên

Xin được nhiệt liệt chào mừng.

MC Nữ – Một lần nữa xin trân trọng chào mừng và cảm ơn các vị khách quý, các thầy cô giáo đại diện cho địa phương và nhà trường, đã dành thời gian và tình cảm về dự buổi lễ kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và hội ngộ gặp mặt lần thứ ba nhưng đầy đủ nhất Cựu học sinh khoá XI (1971-1974) trường cấp 3 Vĩnh Lộc, Thanh Hoá;

Xin kính chúc các quý vị, các thầy cô cùng gia đình sức khỏe, thành công, chúc cho buổi lễ của chúng ta thêm long trọng và nồng ấm tình người!

(tiếng nhạc đệm theo tiếng vỗ tay nhẹ nhàng)

4/ Diễn văn khai mạc buổi lễ
MC Nam: Trước khi bước vào buổi lễ, kính đề nghị các vị khách quý, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn đứng dậy chỉnh đốn trang phục,…..tất cả chú ý…chuẩn bị….nghiêm…..

MC Nữ: Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh quên mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, ba liệt sỹ khoá 1971-1974 đã hy sinh trong thời gian chống Mỹ cứu nước, những thầy cô, 20 bạn bè đồng khoá đã mất…..1 phút mặc niệm bắt đầu……Thôi…..Kính mời tất cả ngồi xuống;

MC Nam  

          Kính thưa các vị khách quý, các bạn cựu học sinh thân mến !

         Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường.” Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm, không muộn gặp nhau, ba năm cùng trường khổ học, cuối cùng suốt đời không quên được tình bạn, trong sân trường lưu lại dấu chân tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta.

MC Nữ

          Thời gian dần trôi qua, sân trường với rặng xà cừ xanh mát xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không? Tình bạn học phổ thông là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, nóng tính có thể đánh nhau, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.

MC Nam

          Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Đó là tình bạn học và cuối cùng họp lớp, họp khối các lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta sẽ, hoặc chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là đáng nhớ nhất và vô cùng khó quên.

MC Nữ

Kính thưa các vị khách quý, các bạn đồng học !

      Kể từ ngày 4 lớp học sinh A, B, C, D chúng ta chia tay các thầy, cô, bạn bè, rời mái trường Cấp 3 Vĩnh Lộc thân yêu, đến nay đã thấm thoát 45 năm rồi…Và cũng ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn đáng nhớ và khó quên; Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này.

MC Nam

          Những hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi, xúc động, và cũng trong những cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, cô thân yêu và các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức lần thứ ba nhưng là lần đầu tiên đông đủ này và cũng là để thỏa lòng những tâm tư, tình cảm đó. Và đây cũng là nguyên do chính của buổi họp mặt hôm nay.

MC Nữ

Kính thưa toàn thể khán phòng !

          Thể theo nguyện vọng của các cựu học sinh trên khắp ba miền Bắc-Trung –Nam Ban Liên lạc lâm thời cựu học sinh khoá XI (1971-1974) long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và hội ngộ gặp mặt lần thứ ba nhưng đông đủ nhất của các cựu học sinh khoá XI (1971-1974)

MC Nam

          Thay mặt Ban tổ chức-Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông: Trịnh Văn Sơn (Trưởng Ban liên lạc Lâm thời) lên trình bày diễn văn Khai mạc buổi Lễ, xin trân trọng kính mời Ông.

Trưởng Ban bước lên sân khấu trong tiếng nhạc (kèn) đệm theo các bài nghi thức. Bài phát biểu khai mạc của Trưởng Ban khoảng 10 phút.


MC Nam: Xin Trân trọng cảm ơn bài diễn văn đầy ý nghĩa của Ông: Trịnh Văn Sơn, qua bài diễn văn đã giúp chúng ta nhìn lại từng dấu son, điểm nhấn và dấu ấn trong quãng thời gian ba năm học và 45 năm cống hiến trí tuệ và sức lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các cựu học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI (1971-1974). Qua đó nắm được nội dung, tôn chỉ mục đích và ý nghĩa cao cả của buổi Lễ kỷ niệm đó là “Trường xưa, bạn cũ”, đó là “gặp gỡ tri ân thầy cô”, đó là “ngày gặp mặt hội ngộ và kết nối liên lạc các cựu học sinh” sau 45 năm xa trường mà chúng ta long trọng tổ chức hôm nay;

5/Báo cáo thành tích đạt được và tri ân thầy cô giáo

MC Nam

45 năm – một chặng đường để nhớ. 45 năm hôm nay chúng em hội tụ về đây để nhớ lại ba năm ngày xưa ngồi học dưới mái trường cấp 3 Vĩnh Lộc, 3 năm một quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để biến tất cả thành kỉ niệm thành yêu thương, thành nỗi nhớ không bao giờ quên;

MC Nữ

Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tất cả chúng em, những người đã có mặt tại đây để cùng viết thêm những điều tốt đẹp nhất trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình, thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch.

MC Nam

Để có được những kỉ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu thương, sự quan tâm dạy dỗ của quý thầy cô giáo đã dành cho chúng em, vì vậy 45 năm sau chúng em về đây chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo, đã dạy bảo tận tình, đã nâng cánh ước mơ cho chúng em từ thuở ấy. Để giờ đây:

“ … qua sông ngoảnh lại thương đò

Xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao…”

          Thay mặt Ban tổ chức-Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông: Đinh Gia Quẩy (Phó trưởng Ban liên lạc Lâm thời) lên trình bày báo cáo thành tích đạt được của khoá học sinh 45 năm qua và tri ân thầy cô giáo, xin trân trọng kính mời Ông.

(Ông Quẩy bước lên sân khấu trong tiếng nhạc (kèn) đệm theo các bài nghi thức. Bài phát biểu, báo cáo thành tích và tri ân thầy cô của ông Quẩy khoảng 8 phút)

MC Nữ: Xin Trân trọng cảm ơn bài phát biểu chi tiết đầy ý nghĩa về truyền thống lịch sử huyện vĩnh lộc, thành tích của các lớp cha ông và đàn anh đã viết lên lịch sử huyện nhà và đóng góp của thế hệ học sinh khoá 1971-1974 trong suốt 45 năm qua của Ông: Đinh Gia Quẩy, qua bài phát biểu đã giúp chúng ta nhìn lại thành tích mà thế hệ khoá XI đã cống hiến trong quãng thời gian ba năm học và 45 năm đã qua-Chân thành cảm ơn ông

6/Phát biểu cảm xúc ngày gặp mặt sau 45 năm

MC Nam  

Kính thưa các vị  khách quý!

         Thời gian có vẻ như trôi nhanh quá, mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô, cậu học sinh hồn nhiên, vô tư, vừa học, vừa chơi, vừa hát hò và bao nhiêu là trò nghịch ngợm;

MC Nữ

          Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau đây, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau, thời gian đã đưa tuổi 17, 18 đôi mươi về với quá khứ và mang đến cho chúng ta tuổi quá lục tuần cứng cáp và dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời học sinh sôi nổi, vô tư, và hồn nhiên,…
“Ngồi lại cùng nhau những thằng bạn cũ
Nào nâng ly thế sự vần xoay
Mỗi thằng mỗi cảnh,…thôi tuỳ vận
Chỉ thấm tình người với men say”
………………………………
Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông: Nguyễn Đình Thắng (cựu học sinh, doanh nhân thành đạt nhất trong khoá học sinh) lên phát biểu cảm tưởng về buổi gặp mặt hội ngộ này, xin trân trọng kính mời Ông (bài phát biểu kéo dài khoảng 5-8 phút).

MC Nam: Xin Trân trọng cảm ơn lời phát biểu đầy tình cảm học trò thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô đã dạy lứa học sinh chúng ta của Ông: Nguyễn Đình Thắng, qua bài phát biểu đã giúp chúng ta nhìn lại rõ hơn và trân trọng hơn tình nghĩa thầy trò 45 năm trước đây;

MC Nữ

          Chúng ta đã vất vả và kiên trì tìm kiếm nhau và nay đã gặp lại nhau khi tất cả đều đang ở vào chặng cuối của cuộc đời. Quỹ thời gian của chúng ta còn rất ít và đang cạn dần. Vì thế, bây giờ tìm được nhau rồi, chúng ta nhất quyết không rời xa nhau ra nữa mà hãy ngày càng củng cố và thắt chặt hơn tình nghĩa bạn bè. Để tô thắm thêm cho tình thấy nghĩa bạn, làm gương cho thế hệ mai sau Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông: Dương Thanh Lượng (cựu học sinh, thành đạt trên con đường học vấn của khoá học sinh Hiện nay là Giáo sư – Tiến sỹ ngành thuỷ lợi) lên phát biểu cảm tưởng, và kinh nghiệm của bản thân trên con đường học vấn; xin trân trọng kính mời Ông (bài phát biểu kéo dài khoảng 7-8 phút).

MC Nam: Xin Trân trọng cảm ơn lời phát biểu đầy tính chân thật của bạn Dương Thanh Lượng;

(….có thể trưng cầu thêm hai ý kiến về học sinh công tác trong lực lượng vũ trang và Chính quyền địa phương…)

7/ Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Nhà Trường:

MC Nữ

Vâng, để có được những kết quả đáng trân trọng và tự hào như thế, không thể không nhắc đến hình ảnh và vần tên của TRƯỜNG CẤP 3 VĨNH LỘC THANH HOÁ đã luôn tin tưởng, dạy dỗ, hướng nghiệp, ủng hộ và gắn bó đồng hành cùng với khoá học sinh 1971-1974 mà 150 cựu học sinh hôm nay đại diện trên suốt chặng đường 45 năm công tác và công hiến mồ hôi, xương máu cho tổ quốc. 

MC Nam – Trong không khí trang trọng nồng ấm hôm nay, để nói lên những quan tâm dạy dỗ, truyền thụ kiến thức của Trường đối với khoá học sinh 1971-1974.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thầy……………………..– Nguyên Hiệu trưởng Nhà Trường có bài phát biểu, xin trân trọng kính mời Thầy.

(Nguyên Hiệu trưởng bước lên sân khấu trên nền nhạc đệm

Bài phát biểu khoảng 7 đến 10  phút).

MC Nữ :

Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đầy tâm huyết về giáo dục và dành nhiều tình cảm của Thầy hiệu trưởng………………………, trước sự quan tâm, tin tưởng của Trường, Ban liên Lạc chúng tôi xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến quý báu của Thầy và xin cam kết sẽ liên tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối liên hệ giữa học sinh và nhà trường, không những cho thế hệ chúng tôi mà cho cả thế hệ con cháu mai sau;


8/ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Liên Lạc Lâm thời:

MC Nam (MC giới thiệu liền mạch cùng với phần dẫn cảm ơn bài phát biểu của Thầy ……………………………..nguyên hiệu trưởng ở trên)

Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, các bạn đồng học

Để thắt chặt thêm tình cảm đồng học và cụ thể hóa thêm hoạt động của Ban Liên lạc Lâm thời trong những ngày đã qua Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu Ông:  Nguyễn Tiến Cương (lớp trưởng B):  Phó Ban Liên lạc lâm thời thay mặt Trưởng Ban Liên lạc Báo cáo tình hình hoạt động Ban liên lạc Lâm thời đến hôm nay 11/8/2019 và công khai tài chính quỹ gặp mặt do ban liên lạc huy động và quản lý đến hôm nay. Xin trân trọng kính mời Ông;

Ông:  Nguyễn Tiến Cương bước lên bục phát biểu trong tiếng nhạc (kèn) đệm theo các bài nghi thức. Báo cáo của  Ông:  Nguyễn Tiến Cương khoảng 10  phút.

MC Nữ

Xin trân trọng cảm ơn bản báo cáo hoạt động rất nhiệt tình, đầy trách nhiệm và cụ thể của Ông: Nguyễn Tiến Cương và các thành viên trong Ban liên lạc Lâm thời; Đặc biệt Ban liên lạc đã xin cam kết sẽ liên tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối liên hệ giữa các thành viên là cựu học sinh của khoá học và nhà trường;

9/ Một số việc phát sinh (nếu có)

10/ Phát biểu của Thầy …………………………..trực tiếp dạy học khoá XI (1971-1974)

MC Nam

          Hòa theo dòng chảy thời gian cùng những thăng trầm lịch sử, những người từng dạy học tại trường cấp 3 Vĩnh Lộc, đặc biệt là những thầy cô từng đứng lớp dạy khoá học sinh 1971-1974 đã đóng góp công sức truyền thụ kiến thức cho rất nhiều thế hệ học sinh, cho mảnh đất Vĩnh Lộc địa linh nhân kiệt và cũng là những người đến tham dự Kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và gặp mặt của các cựu học sinh hôm nay, nhằm đánh dấu một chặng đường của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá mà bản thân đã công tác.

MC Nữ

          Chặng đường tuy chưa đủ để viết nên lịch sử nhưng cũng tương đương với 1 thế hệ con người; Buổi gặp gỡ cũng là điểm hẹn gắn kết tình cảm đồng nghiệp của bao nhiêu mái đầu, cùng hồi tưởng câu chuyện cũ, gặp gỡ cùng ôn lại quãng đường làm nghề trồng người; Buổi gặp mặt này cũng là dịp để giao lưu, thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm dạy và học….Đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của lớp người giáo dục đầu tiên đến với trường Cấp 3 Vĩnh Lộc, đại diện cho các vị tiền bối có chuyên môn có tầm và có tâm trong chuyên ngành giáo dục;

MC Nam

          Ban tổ chức trân trọng giới thiệu Thầy …………….: Nguyên Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………dạy bộ môn…………….. có bài phát biểu Cảm tưởng …..

-Xin trân trọng kính mới Thầy………………………;

Thầy …………. bước lên bục phát biểu trong tiếng nhạc (kèn) đệm theo các bài nghi thức. Bài phát biểu của Thầy …………….. khoảng 6-8 phút.

MC Nữ: Xin chân thành cảm ơn bài phát biểu của Thầy …………….. về tình cảm trân trọng của Thầy đối với thế hệ học sinh chúng tôi, với đồng nghiệp của thầy, thế hệ chúng em xin tiếp thu những lời thầy đã căn dặn và chia sẻ;

11/ Phát biểu cảm tưởng của cựu học sinh

            MC Nam: Dù rằng kể từ ngày rời mái trường cấp 3 Vĩnh Lộc, chúng ta như đàn chim tung cánh mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc với bộn bề những lo toan thường nhật, cũng có nhiều bạn thành công, gặp nhiều may mắn nhưng cũng có bạn trước mắt vẫn còn khó khăn, vất vả và cần được chia sẻ.

        MC Nữ: Nhưng chắc hẳn rằng trong sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn luôn mong mỏi cho một ngày gặp mặt, để được cùng nhau trở về mái trường xưa, ngồi ôn lại một thời đèn sách, một thời tuổi trẻ trong sáng với đầy ắp những ước mơ; Để tất cả mọi người trong khán phòng được nghe cảm tưởng của cựu học sinh về dự buổi lễ hôm nay;

        MC Nam: Thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu cựu học sinh………………….. có đôi lời phát biểu cảm tưởng-Xin trân trọng kính mời  Chị…………………….

Chị……………………….bước lên bục phát biểu trong tiếng nhạc (kèn) đệm theo các bài nghi thức. Bài phát biểu của chị …………….khoảng 5 phút.

        MC Nữ: Xin chân thành cảm ơn phát biểu cảm tưởng của Chị ………..về tình cảm trân trọng của học sinh trong lứa tuổi 18, đôi mươi, của trò đối với Thầy trong những ngày đất nước còn nhiều khó khăn, dù đã 45 năm trôi qua tình cảm đó vẫn còn hiện hữu như chúng ta mới trải nghiệm hôm nào;

12/ Lễ trao quà tri ân cho các thầy cô giáo

MC Nam

Thầy cô chắp cánh ước mơ

Cha mẹ chắp cánh cho đời bay xa

Tương lai danh vọng ngày mai đó

Có được hay không tuổi học trò !

          Hôm nay chúng ta các cựu học sinh xin được tri ân các thầy cô giáo, dẫu cho hoàn cảnh có khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu về mặt vật chất, nhưng thầy cô đã rất tâm huyết và nhiệt tình không những truyền thụ cho chúng ta đầy đủ các kiến thức theo chương trình, mà còn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống; Thầy cô đã cho chúng ta bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về Tình và Nghĩa về cách làm người, làm thầy trước các thế hệ con cháu và học sinh.

MC Nữ: Vâng ! Thật đúng là như vậy-Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, càng tự hào bao nhiêu, chúng ta càng phải có trách nhiệm bấy nhiêu đối với sự nghiệp giáo dục vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã xây dựng nên giao phó cho chúng ta, thông qua chúng ta giao lại cho thế hệ con cháu chúng ta mai sau.

MC Nam: Đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập văn hóa-giáo dục toàn cầu hiện nay đã, đang và sẽ gây sức ép hàng ngày về giáo dục lên chính những người ông người bà phụ huynh học sinh như chúng ta; Vì vậy, chúng ta phải đồng tâm, hiệp lực, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện cho được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

MC Nữ: Có như vậy chúng ta mới xứng đáng được gọi là tri ân các thế hệ giáo dục đi trước của huyện nhà, tỉnh nhà Thanh Hoá và đất nước;

MC Nam: Kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu nhận quà, (MC Nam  đọc tên từng người theo danh sách đính kèm)-BTC Xin trân trọng kính mời:

Thầy:

Thầy:

Thầy:

Cô:

Cô:

Thầy:

Thầy:

Cô:

……………………………………

-Xin trân trọng kính mời Ông:  Trịnh Văn Sơn, Ông Nguyễn Đình Thắng,lên trao quà tri ân lưu niệm cho các Thầy cô giáo dạy khoá 1971-1974 -Kính mời Ông

(Hai ông: Trịnh Văn Sơn và Nguyễn Đình Thắng, bước lên sân khấu trên nền nhạc đệm-Một nữ cựu học sinh đưa quà đặt trên khay phủ vải điều-ông: Trịnh Văn Sơn và Nguyễn Đình Thắng, trực tiếp trao, vừa trao vừa ghi hình lưu niệm-Lễ trao quà diễn ra khoảng 7 đến 10  phút). 

MC Nam –Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của các thầy cô giáo vào sự nghiệp phát triển và lớn mạnh của ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc, tỉnh nhà Thanh Hoá và đất nước (tất cả vỗ tay)

(Phóng viên chụp hình lưu niệm)

13/ Giao lưu chụp hình lưu niệm (Chia thành nhiều đợt chụp hình)

MC Nam-Để ghi nhớ khoảnh khắc thiêng liêng và long trọng này thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các bạn cựu học sinh đồng học tổ chức chụp hình theo từng Lớp, hoặc từng địa phương đang sinh sống;

Đợt 1: Xin trân trọng kính mời Ban Liên Lạc Lâm thời;

MC Nữ

Đợt 2: Kính mời các nhà tài trợ lớn cho buổi gặp mặt hiếm có này

MC Nam

Đợt 3: Kính mời các thầy cô giáo đã đồng hành cùng các cựu học sinh trong ba năm học tại trường tại lớp;

MC Nữ

Đợt 4: Kính mời tất cả lớp a

MC Nam

Đợt 5: Kính mời Thầy cô giáo chụp chung với cả lớp a

Đợt 6: Kính mời tất cả lớp b

MC Nam

Đợt 7: Kính mời Thầy cô giáo chụp chung với cả lớp b

Đợt 8: Kính mời tất cả lớp c

MC Nam

Đợt 9: Kính mời Thầy cô giáo chụp chung với cả lớp c

Đợt 10: Kính mời tất cả lớp d

MC Nam

Đợt 11: Kính mời Thầy cô giáo chụp chung với cả lớp d

MC Nữ

Đợt 6: Kính mời Nam, Nữ trong lớp chụp riêng để ôn lại kỷ niệm xưa;

MC Nam

Đợt 7: Kính mời các thầy cô chụp với Nam cựu sinh viên

MC Nữ

Đợt 8: Kính mời Các thầy cô chụp với các cựu nữ sinh viên

MC Nam

Đợt 9: Kính mời lớp trưởng chụp với các cựu sinh viên trong ban liên lạc cũ và mới

MC Nữ

Đợt 10: Kính mời chụp hình tự do;

MC Nam

Đợt 11: Kính mời …….

MC Nữ

Đợt 12: Kính mời Ban Liên lạc chụp với khách mời

14/Diễn Văn Bế mạc của Ban Liên Lạc

MC Nam-Kính thưa quý vị khách quý, các bạn cựu học sinh đồng học, Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau mỗi lần gặp gỡ là những phút chia ly, có chăng cái còn đọng lại mãi mãi về sau đó là tình bạn đã được chúng ta xây dựng nên ở mái trường cấp 3 Vĩnh Lộc thắm đượm kỷ niệm này; Thay mặt ban tổ chức Xin cảm ơn sự có mặt của các thầy cô trường cấp 3 Vĩnh Lộc Thanh Hoá, Cảm ơn các bạn cựu học sinh khoá XI (1971-1974) trong ban liên lạc đã nhiệt tình chuẩn bị và làm tất cả các điều kiện vật chất, tinh thần …để chúng ta có được buổi lễ kỷ niệm và gặp mặt hội ngộ cảm động hôm nay … Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông: Nguyễn Tiến Cương (cựu lớp trưởng lớp 10b), Thay mặt cho Ban Liên lạc sẽ có bài diễn văn cảm ơn và bế mạc buổi lễ, xin Trân Trọng kính mời Ông.

(Ông: Nguyễn Tiến Cương bước lên sân khấu trên nền nhạc đệm-  phát biểu bế mạc và cảm ơn quý khách khoảng 6  đến 7  phút). 

MC Nam -Xin cảm ơn Ông: Nguyễn Tiến Cương (cựu lớp trưởng lớp b, cảm ơn các anh, chị trong Ban Liên lạc, cám ơn các quý khách, các thầy cô giáo và cựu học sinh đồng học cấp 3 Vĩnh Lộc khoá 1971-1974 trên khắp mọi miền đất nước đã về dự lễ kỷ niệm, buổi gặp mặt hội ngộ hôm nay; Kính chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc;

15/ Dùng cơm thân mật và toạ đàm gặp gỡ, giao lưu văn nghệ

MC Nam-Vâng thế là buổi Lễ long trọng, và buổi gặp mặt hội ngộ hôm nay đã đến giờ kết thúc, kính đề nghị tất cả quý vị khách quí, các bạn đồng học trong khán phòng nghỉ giải lao trong ít phút và dùng cơm thân mật, giao lưu văn nghệ với Ban Liên lạc ngay tại Hội trường này;

MC Nữ -Một lần nữa, thay mặt cho Ban Liên lạc cựu học sinh khoá XI (1971-1974) xin cảm ơn sự có mặt của các bạn, cảm ơn nguyên các cấp lãnh đạo của Trường, các giáo viên đã nghỉ hưu, cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường hiện nay đã tạo mọi điều kiện cũng như dành thời gian về dự ngày lễ trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và Hội ngộ đông đủ nhất cựu học sinh khoá 1971-1974 lần này, Kính chúc các quý vị khách quý, Quý thầy cô giáo và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh Vượng!

HẾT

DIỄN VĂN KHAI MẠC

LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY XA TRƯỜNG VÀ GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT CỰU HỌC SINH KHOÁ XI (1971-1974)

Kính Thưa Các vị khách quý,

Thưa toàn thể các bạn học sinh đồng học tham dự Buổi Lễ kỷ niệm và gặp mặt hội ngộ hôm nay;

      Hôm nay ngày 11/8/2019 chiếu theo nguyện vọng của toàn thể cựu học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI (1971-1974) hiện đang sinh sống và làm việc trên khắp  mọi miền đất nước; Ban Liên lạc lâm thời của khoá cựu học sinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày xa trường và gặp mặt cựu học sinh đồng học khoá 71-74 lần thứ nhất;

      Thay mặt Ban Liên Lạc Lâm thời, với tình cảm trân trọng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng trên 150 cựu học sinh khoá 71-74 trường cấp 3 Vĩnh Lộc Thanh hoá hiện công tác và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại khán phòng dự buổi Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày xa trường và gặp mặt toàn thể cựu học sinh đồng học cấp 3  khoá XI lần thứ ba nhưng đông đủ nhất Hôm nay;

     Chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự có mặt của các Thầy cô nguyên là lãnh đạo là giáo viên của Trường cấp 3 Vĩnh Lộc qua các thời kỳ cũng về dự buổi Lễ và gặp mặt toàn thể cựu học sinh hôm nay;

     Ban Liên lạc Lâm thời chân thành chào mừng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện về tinh thần và vật chất của các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, các giáo viên hiện đang giảng dạy tại trường THPT Vĩnh Lộc hiện nay cũng về dự buổi Lễ với tất cả chúng ta hôm nay;

      Kính Thưa quý vị đồng nghiệp,

Trong ca dao dân ca có một câu thơ:

Một dòng đời – một dòng sông

Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa      

Xã hội Việt nam bao đời nay đã tôn vinh người thầy, người đưa đò, người trồng cây, người gieo mầm ước mơ, không chỉ qua thơ ca, nhạc kịch mà còn thấm sâu vào cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Việt nam từ trí thúc cho đên nông dân, thợ thủ công, từ thành thị đô thành cho đến nông thôn hẻo lánh và văn hóa nho giáo “nhất tự vi sư-bán tự vi sư” lưu truyền trong nhân gian có cả ngàn năm;

Kính thưa các vị khách quý thưa các bạn

        Tại buổi lễ kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và gặp mặt hội ngộ hôm nay, chúng ta sẽ được nghe ý kiến phát biểu đầy tâm tư và nguyện vọng của các thầy cô trong trường, nghe những căn dặn đầy trách nhiệm đối với thế hệ trẻ của các nguyên lão trí thức lâu năm của ngành giáo dục Huyện nhà; Nghe phát biểu về kinh nghiệm thành công trong công tác và tri ân thầy cô của các cựu học sinh trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Giáo dục, quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền địa phương; Nghe bày tỏ tâm tư nguyện vọng về tình cảm xa quê, xa trường của các cựu học sinh khoá 71-74 nghịch ngợm nhưng rất đỗi yêu thương và lắng nghe cả những điều chưa nói được với nhau trong suốt 45 năm đã qua của những đôi lứa xưa kia chót yêu trộm nhớ thầm-Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cựu học sinh tham dự buổi lễ và Gặp mặt lần thứ nhất làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, dân chủ, trách nhiệm cao, tham gia có hiệu quả vào chương trình đã định, góp phần tạo nên sự thành công của buổi Lễ kỷ niệm và Gặp mặt cự học sinh đồng học;.

      Với niềm tin sâu sắc vào thành công, vào tình cảm đồng học, thay mặt Ban Liên lạc lâm thời cựu học sinh khoá XI (1971-1974) trường cấp 3 Vĩnh Lộc, tôi xin tuyên bố khai mạc Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và Gặp mặt toàn thể cựu học sinh đồng học khoá 1971-1974;

      Kính chúc các bạn học và các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.

      Chúc Lễ kỷ niệm và Buổi hội ngộ bạn cũ thành công tốt đẹp./.

                                                                           Ban Tổ chức

BÁO CÁO THÀNH TÍCH VÀ TRI ÂN THẦY CÔ CỦA KHOÁ HỌC SINH 1971-1974

Kính Thưa Các vị khách quý,

Kính thưa thầy cô giáo

Thưa toàn thể các bạn học sinh đồng học tham dự Buổi Lễ kỷ niệm và gặp mặt hội ngộ hôm nay;

Từ ngôi trường cấp 3 Vĩnh Lộc thân yêu, lứa học sinh 1971-1974 chúng ta đã ra đi muôn phương, theo tiếng gọi của non sông, đất nước và của cuộc mưu sinh. Có người thành đạt, có người vẫn chưa có được cuộc sống như ý. Có người tha hương lận đận, có người thành công ngay trên mảnh đất Vĩnh Lộc quê hương đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ này. Nhưng hôm nay, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư hằng ngày, chúng ta đã về đây để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười mà nước mắt chợt rưng, sống mũi thấy cay cay…45 năm như một khoảnh khắc vụt qua tưởng đâu một sự phi lý vô cùng. Những trò vui nghịch ngợm thuở nào, thoáng chốc đã lùi sâu dĩ vãng.

Nhưng hôm nay chúng ta đã trở về. Từ một ý tưởng, từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao cả, từ những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta, để có ngày đoàn tụ hôm nay, một giây phút rồi sẽ ghi sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta trong những tháng ngày sau. Sự hiện diện của mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho quan điểm: không có gì là bất khả khi chúng ta quyết tâm và đồng thuận, nỗ lực hết mình.

Ngay từ những năm đang còn ngồi trên ghế nhà trường, một số học sinh khoá 1971-1974 đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác hồ kính yêu đã cùng cha, anh lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…….” Vì sự nghiệp “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trong số các bạn đã tham gia đánh Mỹ thời khói lửa 71-75 có ba bạn đã trở thành Liệt Sỹ, một số bạn là thương binh; Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Việt Nam XHCN “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” từ sau ngày giải phóng miền nam cho đến nay lứa học sinh 1971-1974 đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước tham gia chiến đấu ở chiến trường CamPuchia 1978, biên giới phía Bắc 1979, học tập, giảng dạy, công tác ở lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành của nhà nước, lao động sản xuất ở các địa phương, xây dựng công trình điện 500KV, các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, trồng rừng, xây dựng các bản làng kinh tế mới, các nông, lâm trường, trang trại cà phê, cao su, hồ tiêu trên đất Tây Nguyên, Tây Bắc xa xôi…Khoá học sinh 1971-1974 dù ở bất cứ nơi đâu, làm việc trong bất cứ lĩnh vực gì cũng đều phát huy tốt truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ đất nước của cha ông quê Vĩnh Lộc; Vĩnh Lộc Thanh hoá từ xa xưa đã là vùng đất “Địa linh- Nhân kiệt” của xứ Thanh anh hùng. Cha, Ông của những người con Vĩnh Lộc đã không ngừng hun đúc nên truyền thống yêu nước, anh dũng, bất khuất chống giặc ngoại xâm và dày công kiến thiết đất nước từ nhiều thế kỷ trước… Vĩnh Lộc thời nhà Trần là thái ấp của Lê Tần, một danh tướng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, đến cuối đời nhà Trần cuối Thế kỷ 14, Vĩnh Lộc xuất hiện tướng tài Trần Khát Chân danh nhân đất Việt, quê Làng Hà Lương, xã Vĩnh Thành, người đã có công giúp vua Trần dẹp giặc Chiêm Thành, giết chết vua nước Chiêm-Chế Bồng Nga bảo vệ nước Đại Việt thoát khỏi sự xâm lăng của giặc Chiêm phương Nam. Cũng trong thời gian đó khi nhà Trần suy yếu có Hồ quý Ly (Tức Lê Qúy Ly) cháu nuôi đời thứ tư của Gia đình Đại thần họ Lê (Tuyên uý Lê Huấn Triều Trần) xứ Đại Lại (Vĩnh Lộc Ngày nay) Thanh hoá xây dựng Thành Nhà Hồ (Thôn Tây Giai) chống giặc Minh, phế triều Trần lập nên triều Hồ và đổi tên nước Đại Việt thành nước Đại Ngu (1400-1407). Hồ Qúi Ly có nhiều cải cách kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá canh tân đất nước, được sử sách ghi lại như một Danh nhân, anh hùng dân tộc thời Hậu Trần. Đầu Thế kỷ 15 Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh, trong hội thề Lũng Nhai (19 người) tại rừng núi Lam Sơn lịch sử, Vĩnh Lộc cũng có 2 người con anh hùng là tướng tài của Lê Lợi tham gia đó là Trịnh Khả (Vĩnh Hoà) và Vũ Uy (chưa rõ thuộc xã nào) sau này được phong tặng ấn, kiếm sắc phong và là Công thần dựng nước của Triều Hậu Lê. Thời Lê Trung Hưng có Trịnh Kiểm (người Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc) là võ quan anh dũng kiệt xuất đã có công cùng “Nguyễn Kim” người Gia Miêu-Hà Trung – Thanh Hoá giúp vua Lê dẹp giặc Ai Lao, sau này con cháu đánh tan Triều Mạc lấy lại Giang sơn gấm vóc cho Nhà Lê sau hơn 60 năm Nhà Mạc nắm giữ. Danh tướng cùng Thời Trịnh Kiểm còn có Thái tể Hoàng Đính Ái quê Vĩnh Hùng, cùng với Trịnh Kiểm diệt nhà Mạc lập lại nhà Lê và cùng với Trịnh Tùng (con Trịnh Kiểm) Phò vua Lê lập lên phủ Chúa Trịnh truyền đến 11 đời Chúa, kéo dài gần 249 năm trong lịch sử Việt Nam. Đất Bồng Trung Vĩnh lộc nổi tiếng là đất học của xứ Thanh, vùng đất này xưa kia được cha ông xếp ngang với các vùng đất học nổi tiếng so với các vùng Kinh Bắc, nam sông Hồng, sông Cả.

“Bắc cổ Am, Nam Hành Thiện

 Nghệ Đông Thành, Thanh Đông Biện”

Theo sử sách ghi lại ở đất này triều Lê có cụ Đỗ Thiện Chính đậu Hoàng giáp và 8 Hương cống (cử nhân). Triều Nguyễn có cụ Tống Duy Tân đậu tiến sĩ, cụ Đỗ Thiện Kế đậu phó bảng và 31 cử nhân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp có các anh hùng được lịch sử ghi danh như Tống Duy Tân (Vĩnh Hùng), Du kích đầu tiên ở Chiến khu Ngọc Trạo có Phạm Văn Hinh (Vĩnh Long), Lê Trọng Quỷnh (Thổ phụ-Vĩnh Tiến), Đặng Văn Hỷ (Vĩnh Thành),…. Kháng chiến chống Mỹ có Anh Hùng Vũ Ngọc Đỉnh (Vĩnh yên), Lê Hữu Hãnh, Mai xuân điểm (Vĩnh Tân) và trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam XHCN ngày nay Vĩnh Lộc cũng không thiếu những người con ưu tú trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, Khoa học kỹ thuật, Văn hoá – Xã hội, điển hình như Trung Tướng: Nguyễn Trọng Vĩnh (Thổ phụ-Vĩnh Tiến), PGS-Tiến sỹ, Viện sĩ viện Hàn lâm khoa học New York (Hoa Kỳ) Nguyễn Sức-Làng Don Hạ, Vĩnh Yên, NSND Tiến Thọ, NSƯT Kim cúc, Tiến Anh, Nhà văn Phạm Hoa (Thọ Đồn Vĩnh Yên), Nhà Thơ Huy Trụ (Vĩnh Hùng) và hàng chục Giáo sư, Tiến sỹ khoa học khác đã có nhiều công lao đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam XHCN hôm nay. Tên tuổi của họ không chỉ được sử sách ghi lại cho muôn đời con cháu mai sau học tập mà còn là tên đường, tên phố, tên trường trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vì công lao dựng nước, gìn giữ và xây dựng đất nước ở trên, huyện Vĩnh Lộc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu huyện Anh Hùng và nhiều xã Anh Hùng như Vĩnh Long, Vĩnh Hùng,…

Là con, cháu của quê hương đất mẹ Vĩnh Lộc – “Thủ phủ Tây Đô nước Đại Ngu” xưa kia, “huyện Anh Hùng thời nay” Lứa học sinh cấp ba khoá XI (1971-1974) đã cống hiến xương máu cho tổ quốc trong ba cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, trong lĩnh vực xây dựng tổ quốc suốt 45 năm đã qua nhiều bạn ở lại cống hiến cho lực lượng vũ trang (Công an, quân đội) nay đã về hưu hầu hết đều với quân hàm Đại tá, thượng tá; Một số bạn thành danh trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã trở thành Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sỹ trong lĩnh vực y tế-giáo dục và kinh tế, một số bạn thành danh trong lĩnh vực doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm và sản phẩm mới cho xã hội, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vinh quang rạng ngời sử xanh của cha, ông đồng thời đánh giá cao thành tích cống hiến cho quê hương, đất nước của thế hệ chúng ta. Hôm nay trong tâm trạng của những người ra đi trở về trường cũ sau 45 năm xa cách chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động nghĩ về công ơn của thầy cô và sự hun đúc truyền thống của quê hương đối với thế hệ chúng ta; Chúng ta nguyện ghi nhận và giáo dục tiếp thế hệ con cháu kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của huyện Vĩnh Lộc Anh Hùng;

Kính thư quý thầy cô, kính thưa các bạn

Khoá học cựu học sinh 1971-1974 đến nay tuổi đã ngoại lục tuần, đã nên ông, nên bà và còn có rất nhiều điều muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay. Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc ngày họp mặt của chúng ta mãi mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta, những giây phút thăng hoa cảm xúc để mai đây trở về với cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thêm nguồn động lực cho sự vươn tới tương lai.

Cuối cùng Tôi xin Chúc các thầy cô giáo, các vị khách quý các bạn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

Đại diện BLL

DIỄN VĂN BẾ MẠC

LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY XA TRƯỜNG VÀ GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT CỰU HỌC SINH KHOÁ XI (1971-1974)

Kính Thưa Các vị khách quý,

Thưa toàn thể các cựu học sinh học chung một khoá 1971-1974

      Sau hơn một buổi làm việc sôi nổi, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm. Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và Gặp mặt cựu học sinh đồng học khoá XI (1971-1974) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một buổi Lễ Long trọng mang nặng dấu ấn “bạn cũ, trường xưa”-“Tôn sư,Trọng đạo”

Thành công của Buổi Lễ và Hội ngộ là công sức đóng góp của hơn 150 cựu học sinh mà nòng cốt và chủ lực là Ban liên lạc Lâm thời cựu học sinh cấp 3 Vĩnh Lộc khoá XI (1971-1974) và các nhà tài trợ tài chính cho buổi lễ; Thành công của Lế Kỷ niệm, của ngày hội toàn thể cựu học sinh đồng học là thành công chung của tất cả cựu sinh viên chúng ta;

      Chúng ta đã phấn khởi và vinh dự được đón tiếp thầy ………………… – Nguyên Hiệu trưởng Nhà Trường đã quan tâm dành thời gian đến dự và dành nhiều tình cảm cũng như sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm giáo dục chuyên ngành cho Lễ Kỷ niệm và buổi hội ngộ hôm nay. Thay mặt Ban tổ chức tôi xin cảm ơn sự quan tâm to lớn của các vị khách quý, các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy khoá cựu học sinh và Ban giám hiệu nhà trường THPT Vĩnh Lộc, bạn bè gần xa, đã dành thời gian và tình cảm cho Buổi gặp mặt Hội ngộ toàn thể cựu học sinh và Lễ Kỷ niệm.

Kính thưa các thầy cô giáo, quý vị khách quý !

Thưa các bạn cựu học sinh thân mến

      Trong thời gian diễn ra buổi Lễ, các cựu học sinh chung lớp đồng khoá và quý vị đã được Ban liên lạc Lâm thời trao tặng vật kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và gặp mặt, nghe Tổng kết đánh giá về thành tích đạt được trong suốt 45 năm xa trường cống hiến của các thành viên trong khoá học sinh cho tất các các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh nhà và đất nước; Đồng nghiệp đã nghe Thông tin tài chính quỹ hội Lâm thời đến ngày 11/8/2019, tham gia vào báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Liên lạc lâm thời và ngắn hạn (22/9/2018-11/8/2019) và nghe tuyên bố giải tán ban liên lạc Lâm thời khi hết hạn ngay sau buổi lễ này.

Kính thưa các vị khách quý

Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn đồng học !

      Đến giờ phút này, Lễ kỷ niệm và Gặp mặt cựu học sinh đồng học đã thành công tốt đẹp. Thành công này có sự đóng góp to lớn của toàn thể cựu học sinh; Chúng ta cảm ơn những đóng góp to lớn của các bạn, những nhà tài trợ vàng, bạc, đồng và đặc biệt là tất cả các cựu học sinh học 4 lớp A, B, C, D trong khoá của chúng ta.

      Với niềm vui của sự thành công, niềm tin tưởng vào sự đồng thuận và tình cảm của tất cả các cựu học sinh, thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố bế mạc Lế Kỷ niệm 45 năm ngày xa trường và Gặp mặt cựu học sinh đồng học khoá XI (1971-1974);

     Chúc các thầy cô giáo, các vị khách quý, các đồng nghiệp, các bạn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

 

Lễ Tân Hôn Việt Hùng-Khánh Uyên 15/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebook sổ tay WordPress | Thủ thuật blog tiếng Việt toàn tập

Ebook, sổ tay tiếng Việt hướng dẫn toàn tập : cơ bản và nâng cao dành cho Blog WordPress được sưu tầm và xuất bản bởi VietTut.

Trích lời tác giả VietTut : “Đây là phiên bản đầu tiên, Ebook này sẽ còn được cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung thêm nhiều bài viết mới để nó xứng đáng được song hành cùng bạn, cùng WordPress. Nhờ mọi người đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa chữa những lỗi có thể trong nội dung quyển sổ tay này cũng như đóng góp thêm bài viết để các phiên bản sau phong phú, đầy đủ hơn.”

 1. Lời mở đầu

 2. Làm quen với WordPress

  • Tổng quan về WordPress.
  • Giới thiệu sơ lược về WordPress.com;
  • Những lý do để bạn chuyển sang dùng WordPress;
  • Tại sao WordPress là sự lựa chọn số 1;
  • So sánh WordPress với Yahoo! 360;
  • Tạo một Blog tại WordPress.com;
  • Sử dụng tên miền riêng cho Blog WordPress.com;
  • Admin Panel của WordPress;
  • Viết bài trong Blog;
  • Quyền hạn trong Blog;
  • Comment Spam và cách phòng tránh.
 3. Tạo Blog với Host và tên miền riêng

  • Giới thiệu sơ lược về WordPress.org
  • Lựa chọn WebHost cho Blog WordPress
  • Mua, đăng kí tên miền
  • Đăng kí Host miễn phí tại ByetHost.
  • Cài đặt WordPress trên Localhost.
  • Hướng dẫn dùng FTP để Upload lên Host.
  • Cài đặt và sử dụng WordPress trên Host riêng.
  • Cài đặt Blog WordPress trên WebHost (Tương tự bài trên).
  • Một số Plugin tốt nhất dành cho WordPress.
  • Các Plugin phải có khi dùng WordPress.
  • Theme cho Blog WordPress.
  • Tìm hiểu về việc thay Theme.
  • Một số Theme đẹp dành cho WordPress.
  • Phiên bản WordPress tới có gì mới
 4. WordPress Advanced – kỹ năng nâng cao

  • Adman – Plugin chèn quảng cáo để kiếm tiền Blog.
  • AirPress- công cụ soạn entry chuyên nghiệp
  • Bộ gõ Tiếng Việt trong WordPress.
  • Cài đặt Plugin và theme chỉ bằng vài cú click chuột.
  • Chuyển nội dung từ Yahoo! 360 sang WordPress.
  • Chèn Video Clip củaYoutube vào WordPress.
  • Cool Player 9 – một Plugin tuyệt vời để chèn nhạc, video
  • Google Sitemap Generator – Plugin tự động tạo và cập nhật Sitemap.
  • Hiện khung đăng nhập trong Widget
  • Nâng cấp WordPress.
  • Nhúng Picasa vào WordPress.
  • Nhúng từ điển VDict vào WordPress.
  • Nhúng forum vào WordPress.
  • Theme Switcher.
  • Tích hợp DivShare vào Blog WordPress.
  • Tối ưu hóa URL thân thiện hơn với các Công cụ tìm kiếm.
  • Việt Hóa Blog WordPress.
  • Viết và đăng code trong bài viết và comment.
  • Xuất dữ liệu trong WordPress.
  • WordPress Gravatar Plugin.
 5. Một số thủ thuật phát triển Blog

  • 4 bí quyết làm Blog chuyên nghiệp.
  • 10 cách viết Blog hay và được ưa chuộng.
  • 100 cách tăng traffic cho Blog.
  • Tìm người đọc cho Blog.
  • Phát triển bản sắc riêng cho Blog.
  • Quảng bá Blog của bạn.
  • Thêm Blog vào Google Search Engine.
  • Thêm Blog vào MSN Search Engine.
  • Thêm Blog vào Yahoo! Search Engine.
  • Đưa Sitemap của Blog vào Google Webmaster.
  • Bộ 30 công cụ cần thiết cho Blogger.
  • Sử dụng Google Analytics để thống kê Blog.
  • Sử dụng Feed Analysis để phân tích FeedBurner.

Download tại đây

http://www.mediafire.com/?z2ywxc0mt5r
http://rapidshare.com/files/213329572/EbookWordpress.chm.zip
http://www.megaupload.com/?d=XU81D0KF

Việt Tutorial (Viettut.info) tổng hợp sưu tàm và xuất bản từ các blog

 • Phạm Minh Hiển : phamen.com
 • PeoPix : peopix.com
 • Thủ thuật Blog : blogthuthuat.com
 • One True Brace : onetruebrace.com
 • RSS Viet Nam : vietnamrss.com
 • Thủ thuật tin học : di4vn.com
 • Thủ thuật Blog : thuthuatblog.com
 • Blog Nanowing : blog.nanowings.de
 • Quốc Thịnh : quocthinh.com

Bài viết cùng chủ đề liên quan

 1. Thủ thuật tối ưu tiêu đề bài viết WordPress
  Phần 2 : Hướng dẫn tối ưu Blog WordPress – Tối ưu hóa tiêu đề bài viết, trang của Blog WordPress.
 2. Quản lý ảnh WordPress với Image Manager | Thu thuat Blog
  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng WordPress Plugin : Trình quản lý, biên tập ảnh Image Manager.
 3. Thủ thuật cho những người mới viết blog
  Phần 4, Sách tiếng Việt hướng dẫn kiếm tiền trên mạng : Make Money Online With John Chow. Thủ thuật cho những người mới viết blog
 4. Công cụ Blog cá nhân WordPress 2.5 | bỏ qua phiên bản 2.4 Release
  Tin tức cập nhật phiên bản mới WordPress từ cộng đồng WordPress. Phiên bản WordPress 2.5 ra mắt vào thắng Ba 2008.
 5. Bảo mật cho Blog WordPress cá nhân
  Hướng dẫn phương pháp cơ bản tăng cường bảo mật cho Blog WordPress
 6. 10 thủ thuật SEO cơ bản tối ưu hóa WordPress
  10 thủ thuật tối ưu hóa cơ bản áp dụng cho WordPress nhằm có thứ hạng cao trên máy tìm kiếm

Tags : blog kiem tien, so tay, so tay wordpress, thu thuat blog, thu thuat WordPress

26 lời bình cho “Ebook sổ tay WordPress | Thủ thuật blog tiếng Việt toàn tập”
 1. Nguyễn Tấn Tùng :
  January 30th, 2008 at 7:19 mình thấy cuốn sách này rất hay.Nhưng mình cũng có vài chỗ hỏi mong bạn trả lời mình đang rất cần. Đó là blog của bạn sử dụng là phiên bản mấy, để cài plugin relate post bạn sử dụng plugin nào và cho phép mình hỏi bạn thêm một điều nưa:
  1. Lời mở đầu
  2. Làm quen với WordPress
  3. Tạo Blog với Host và tên miền riêng
  4. WordPress Advanced – kỹ năng nâng cao
  5. Một số thủ thuật phát triển BlogĐể post bài giống như vậy bạn dùng plugin nào?
 2. admin :
  January 30th, 2008 at 13:12 Mình sẽ trả lời theo trình tự câu hỏi của bạn.
  Phiên bản Blog thì không quan trọng, mình luôn sử dụng phiên bản cuối cùng của WordPress
  Bạn đọc thêm bài về liên kết bài viết để biết thêm về plugin và cách cài đặt thêm phong phú.
  Còn cái code thứ ba là do cảm hứng trên WordPress.com. Nếu bạn thích thì liên lạc với mình. Hoặc mình sẽ viết tut riêng, vì có phần xử lý tiếng Việt khá nhạy cảm.
  Thân.
 3. viettut :
  February 5th, 2008 at 7:42 Ủng hộ bác viết Tut riêng vì chức năng này rất hay :)
 4. nlsinh :
  March 31st, 2008 at 21:44 Rất hay, cảm ơn bạn nhiều. HIện giờ mình có cái host bỏ không chả biết làm gì. May mà có bài viết của bạn. Chào thân ái từ soft100.wordpress.com!
 5. truongvong :
  April 18th, 2008 at 8:09 Cám ơn bác rất nhiều. Tài liệu này rất bổ ích. Nhưng link die rồi. Rất mong bác upload lại cho anh em.
 6. kimcokynhan :
  June 11th, 2008 at 13:11 Chào bác,
  Tôi muốn chèn hình ảnh vào comment mà không được, bác có thể giúp tôi không ?
  Xin đa tạ bác trước.
  Trân trọng !
 7. quang ba Web :
  June 12th, 2008 at 5:25 Muốn chèn ảnh vào comment thì bạn phải dùng thẻ img HTML dạng sau (Ví dụ file ảnh metadata-robots.gif
  <img src=”http://www.vietseo.net/wp-content/uploads/2008/05/metadata-robots.gif” alt=”Metadata Robots schema” />
  Chú ý rằng thẻ alt giúp cho bọ tìm kiếm xác định được nội dung của file ảnh, đây là việc làm cần thiết và yêu cầu theo chuẩn W3C và tìm kiếm Google Image Search.Chúc bạn thành công.
 8. kimcokynhan :
  July 3rd, 2008 at 14:02 Tôi thử theo cách của bạn mà không được
  Bạn thử làm 1 ví dụ thật xem, hãy tạo 1 comment có ảnh.
 9. quang ba Web :
  July 3rd, 2008 at 14:28 Cậu nói đúng, theo ngầm định thì WordPress không thấy hỗ trợ thẻ img để chèn ảnh, chắc phải tự hack file liên quan tới comment thôi, tớ nghĩ là chỉ add them thẻ img vào bộ lọc của WordPress thôi.Cậu tìm file /wp-includes/kses.php, sau đó thêm dãy sau vào hàm :

  $allowedtags = array (

  chỉ việc thêm vào trong biến $allowedposttags = array:

  ‘img’ => array (
  ‘alt’ => array (),
  ‘border’ => array (),
  ‘class’ => array (),
  ‘height’ => array (),
  ‘hspace’ => array (),
  ‘longdesc’ => array (),
  ‘vspace’ => array (),
  ’src’ => array (),
  ‘width’ => array ()),

 10. kimcokynhan :
  July 3rd, 2008 at 15:43 Cảm ơn bạn nhiều, song tôi dùng WP không có host riêng nên không thể tùy biến /wp-includes/kses.php.
  Sau đây là thông báo của WP trên mỗi comment:
  XHTML: You can use these tags: <a href=”” title=”” rel=”nofollow”> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <strike> <strong>
  Tôi đã thử dùng cái tag <a href=”” title=”” rel=”nofollow”> mà vẫn không chèn được hình vào comment.
  Chẳng lẻ bó tay sao trời ?!!!</a></strong></strike></q></i></em></del></code></cite></blockquote></b></acronym></abbr></a>
 11. minh hoàng :
  September 24th, 2008 at 8:05 bạn có thể upload lại ebook lên không mình đang cần một ebook như vậy để làm một trang blog . bạn có thể giới thiệu cho mình thêm một số ebook .
  Cảm ơn .
 12. HPcoder.net :
  November 2nd, 2008 at 11:57 sao link ko dow đc vậy hả bạn
 13. langvanthang :
  November 26th, 2008 at 18:34 bác nào chơi xấu thế : cái Ebook sổ tay WordPress | Thủ thuật blog tiếng Việt toàn tập -> http://viettut.info/Ebook%20WordPress%20tu%20A%20den%20W.rar chết rồi còn đâu? Bác nào hiện đang có cho em bản langthang260981@yahoo.com
  cảm ơn nhiều
 14. hongvan :
  December 4th, 2008 at 17:07 Có ai biết sửa Code để them chức năng cho WrodPress ko?Bài tập LTM của mình đấy nhưng khó quá!!
 15. cowboyvn :
  December 23rd, 2008 at 14:23 Mình đang học hỏi vế SEO. Đây là tài liệu rất quý đối với mình. Nhưng hình như link die hết rồi thì phải. Kể cả trên google search thì các link đều đã mất. Ban quản trị VietSEO hoặc có bạn nào đã down ebook này về mà còn giữ thì có thể share cho mình ko? Email của mình là tranmaison@gmail.com
 16. echipvina :
  February 10th, 2009 at 15:25 Đây là ebook các bạn cần tìm download tại đây:
  DownloadLink:
  http://rapidshare.com/files/196287974/Ebook_Wordpress.rar
  http://ebookw.net/share/Ebook_Wordpress.rar
 17. Seo blog :
  March 19th, 2009 at 20:23 1 bài viết rất hay……Rất có ích cho anh em khi làm blog = wordpress
 18. Bekhoai :
  April 24th, 2009 at 7:36 Mình đang tạo blog bằng wordpress nhưng chưa xong, chưa tạo được các menu chủ đề, đã tạo các chuyên mục, nhưng khi pos bài thì khôgn có lựa chọn đưa bài về chủ đề nào cả, mọi người giúp với. VÀ đã cài xong forum nhưng chưa được việt hoá
 19. quang ba Web :
  April 24th, 2009 at 14:56 Cái liên kết bé khoai thì chắc không phải rồi ạ, chứ nó pro quá còn gì, mà bạn ở bên vatgia à, công ty này làm SEO tốt “vật” :D . Quay trở lại WordPress, không hiểu cái menu chủ dề và chuyên mục là tags hay là caterogy mà bạn nói, nhưng theo mình hiểu chủ đề là bạn dùng category khải không ?, còn chuyên mục là tags. Nếu thế, thì phải để ý tránh đặt trùng tên, thằng WordPress có điểm dở mà cũng là mạnh là quản lý tags và category nhập nhằng. Mình ghét nhất cái phần này của WordPress. Có thể đó không phải là câu hỏi của bạn ?
  Thân
 20. minhtran886 :
  July 20th, 2009 at 8:22 Mình đã tạo được 1 cái blog đơn giản. đang tính nghiên cứu làm 1 cái pro 1 chút. Rất may tìm được tài liệu này… Cám ơn vietseo nhiều nhé.. Chúc vietseo ngày càng phát triển…
 21. Ngọc Thạch :
  August 19th, 2009 at 3:43 Cám ơn việt seo về cái ebook này , khá đầy đủ
 22. Nhiệm :
  January 19th, 2010 at 15:27 Bác ới. cho mình hỏi tẹo. WordPress mình có thể đưa nội dung của 1 bảng vào được không?
  Thank. Hi vọng sẽ nhân dược cau trả lời sớm nhất. Bạn có thể trả lời qua mail giúp mình đựuoc chứ.
 23. thanh hai :
  August 20th, 2010 at 10:56 có pác nèo chỉ dùm em cách tải file video clip lên trang blog không dzj ?????
 24. hongbe :
  November 8th, 2010 at 18:00 Chào bạn,cho mình hỏi vấn đề này nhé. Ban hãy xem trang của mình và chỉ cho mình cách nào khi tao trang (may vá, móc – crochet, đan lát) hay còn gọi là menu ngang (phía trên cùng) mình muốn khi click vào 1 trong 3 tab trên thì nó hiển thị những bài mà mình đã tạo categories (menu bên trái) với nhé.
 25. Lovie :
  August 18th, 2011 at 16:03 Please keep throiwng these posts up they help tons.

Đăng ký blog với WordPress.com

Đăng ký blog với WordPress.com

Posted by codockhach on September 2, 2006

WordPress là một dụng cụ khá thịnh hành trong giới dân luyện blog (bờ lóc), một phần do dễ dùng và lối trưng bày tuy đơn thuần nhưng khá mát mắt. Vì thế cho nên Cô Độc Khách đã chọn nó cho Hai Ngố vừa luyện Bờ Lóc Mê Tâm Chỉ, vừa ghi chép quá trình tập luyện Vi Tính Thần Công của cậu ta.

Nghi thức chuẩn bị trước khi tập luyện: đăng ký!

Điểm trình duyệt vào http://wordpress.com/

signup-00.jpg
Khuếch Đại

Đây là trang chính của wordpress.com.

Nhấp chuột vào điểm Get a WordPress Blog now để bắt đầu ghi danh.

signup-01.jpg
Khuếch Đại
Trang trên này dùng để mình tạo một trương mục người sữ dụng (user account) mới:

Chọn một tên hiệu tùy ý và điền vào ô Username
Ghi địa chỉ e-mail thật của mình vào mục Email Address. Địa chỉ này sẽ được dùng để chuyển mật mã của trang blog đến cho bạn.
Đánh dấu mục I have read and agree…
Chọn mục Gimme a blog! và bấm nút Next

signup-03.jpg
Khuếch Đại
Trang này hướng dẫn tạo nên một địa chỉ đồ men mới cho trang blog của mình:

Tùy chọn tên đồ men cho trang blog,
Cho tên của blog (Blog Title),
chọn ngôn ngữ (Language)
nếu muốn được nhiều người biết đến trang blog của mình, thì nên đánh dấu mục I would like my blog to appear…
Xong, bấm nút Signup

signup-04.jpg
Khuếch Đại
Nếu đồ men mình vừa chọn không bị người nào khác đã chọn trước, thì WordPress hiện thị trang trên này, báo cáo cho ta biết rằng mình có thể sở hữu tên đồ men ấy.

Tiếp theo đó, WordPress sẽ gữi cho mình một bức email tương tự như sau:

signup-05.jpg
Khuếch Đại
Mục đích của email là khẳng định địa chỉ email, mà mình đã dùng để đăng ký, đích thực là của mình chứ không phải ai khác cố tình mạo danh mình. Nội dung email hướng dẫn ta bấm vào điểm liên kết đầu tiên để kích hoạt (activate) địa chỉ blog mà mình mới tạo ra. Bấm vào điểm kết ấy sẽ đưa ta đến trang này:

signup-06.jpg
Khuếch Đại
Trang trên báo cho ta biết rằng động tác kích hoạt đã thành công, và cho ta biết mật mã của trương mục mình (sau này ta sẽ có cơ hội thay đổi mật mã đó với một mật mã tùy chọn).

Kèm theo đó cũng sẽ có một email thông tin thứ hai:

signup-07.jpg
Khuếch Đại
Email này có những địa chỉ quang trọng, ta nên lưu trữ nó để sau này sẽ cần. Địa chỉ quan trọng và cần lưu ý nhất là địa chỉ đăng nhập (login link). Những địa chỉ khác không quan trọng vì sau khi đăng nhập, chúng đều có thể được truy cập qua trang Dashboard.

Dùng địa chỉ trên để nhập vào wordpress.com với trương mục mình, và ngay lập tức vào mục

login-01.jpg

Việc đầu tiên nên làm ngay, là đổi mật mã của mình:

signup-08.jpg
Khuếch Đại
Bài học tới: Trang Trí Trang Blog dùng Thiêm (theme) và Viết Bài Đầu Tiên.
Like this:
Like
Be the first to like this post.

This entry was posted on September 2, 2006 at 12:55 pm and is filed under Thần Bút Phán Blog, Vietnamese, WordPress. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.